Untitled Document
หน้าแรกเว็บไซต์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูลจัดซื้อจ้ดจ้าง
ผลงาน/ภาพกิจกรรม
สิ่งดีๆ ในตำบลแม่ไร่
งานบริการประชาชน
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแม่ไร่
เว็บบอร์ด
ร้องทุกข์-ร้องเรียน
ติดต่อเจ้าหน้าที่
แผนที่เทศบาล
 
สภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ศักยภาพ
ปัญหาสำคัญ
อำนาจหน้าที่
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
ผู้นำท้องถิ่น
 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลแม่ไร่
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1) พ.ศ.2563
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565)
ประกาศใช้แผนเล่ม 5
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561-2564 )
ประกาศแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลแม่ไร่
 
สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่ไร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (1 ต.ค.62 - 31 มี.ค 63.)
สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่ไร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 -2564)
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ไร่ เรื่อง ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (เพิ่มเติม ฉบับที่ 2)
dfgdh
ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 (เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)
สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่ไร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
แผนการดำเนินงาน พ.ศ. 2562
ประกาศแผนดำเนินงาน พ.ศ 2562
สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่ไร่ (ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙)
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
 
ประการการโอนงบประประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 11
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 (1)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 (2)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 (3)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 (4)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 (5)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 (6)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 (7)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 (8)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561
• เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559
• เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558
 
แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ 2563
แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2563
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน
แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2563
แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2563
แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2563
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2562
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
ประกาศใช้ เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่ไร่
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
กฎกระทรวงกำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือและวงเงินการจัดซื้อ จัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ.2560
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ไร่ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542
พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508 (ฉบับล่าสุด)
พ.ร.บ.ภาษีป้าย พ.ศ.2510 (ฉบับล่าสุด)
พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 (ฉบับล่าสุด)
พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 (ฉบับล่าสุด)
 
เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
จังหวัดเชียงราย
เทศบาลนครเชียงราย
ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด
สนง.เกษตรจังหวัด
สนง.เกษตรและสหกรณ์
สนง.สถิติจังหวัด
สนง.ประกันสังคม
สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
สถานีอุตุนิยมวิทยา
สนง.คลังจังหวัด
ศูนย์การศึกษานอกร.ร.
ททท.ภาคเหนือเขต 2
ด่านศุลกากรแม่สาย
ศูนย์ท่องเที่ยวเชียงราย
 
แผนที่เชียงราย GIS Map
 
ตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำและถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.9 ซอย1
24 ก.ย. 2563 | 8 รูป

เทศบาลตำบลแม่ไร่ โดยนายสำราญ สันตุ้ยลือ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ไร่ ได้มอบหมายให้นายศิริพงษ์ อินทรีย์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ นำเจ้าหน้าที่หน่วยงานป้องกันฯ ออกทำความสะอาดถนนที่ถูกน้ำท่วมในคืนที่ผ่านมา
24 ก.ย. 2563 | 10 รูป

เมื่อคืนวันที่ 23 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลแม่ไร่ โดยนายสำราญ สันตุ้ยลือ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ไร่ ได้มอบหมายให้ นายศิริพงษ์ อินทรีย์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ นำเจ้าหน้าที่หน่วยงานป้องกันออกช่วยเก็บขยะที่ไหลมาปิดท่อระบายน้ำออก ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านและลูกบ้าน บ้านสันกอง หมู่ 7 เพื่อป้องกันน้ำท่วม
24 ก.ย. 2563 | 14 รูป
 

โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2563
24 ก.ย. 2563 | 10 รูป

วันพุธ ที่ 23 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลแม่ไร่ โดยนายสำราญ สันตุ้ยลือ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ไร่ ได้มอบหมายให้นางสาวธนาพร พรมรักษ์ หัวหน้าสำนักงานปลัด ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านสันกองใหม่ ม.9 จัดทำโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดเเยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 แผนการจัดการขยะอินทรีย์ (การจัดทำเสวียน) งบประมาณสนับสนุนจากสนง.นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับทต.แม่ไร่
23 ก.ย. 2563 | 8 รูป

วันพุธ ที่ 23 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลแม่ไร่ โดยนายสำราญ สันตุ้ยลือ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ไร่ ได้มอบหมายหมายให้ นายสมจิตต์ ใจประการ รองปลัดเทศบาลตำบลแม่ไร่ และ คณะกรรมการตรวจรับ ตรวจความก้าวหน้างานก่อสร้างอาคาร ม.5
23 ก.ย. 2563 | 5 รูป
 

เทศบาลตำบลแม่ไร่ โดยนายสำราญ สันตุ้ยลือ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ไร่ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมและทบทวนให้ความรู้แก้ประชาชน ด้านการป้องกันอุทกภัยแผ่นดินไหวและดินโคลนถล่ม ณ โรงเรียนบ้านสันกอง วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2563
21 ก.ย. 2563 | 10 รูป

การตรวจติดตามให้คำแนะนำ จาก สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 พื้นที่ตำบลแม่ไร่ วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่
17 ก.ย. 2563 | 3 รูป

เทศบาลตำบลแม่ไร่ โดยนายสำราญ สันตุ้ยลือ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ไร่ เป็นประธานเปิดการอบรม อพปร. ของตำบลแม่ไร่ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่ไร่ ในวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2563
17 ก.ย. 2563 | 14 รูป
 

วันที่ 16 ก.ย.2563 เทศบาลตำบลแม่ไร่ โดยนายสำราญ สันตุ้ยลือ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ไร่ ได้มอบหมายให้นายศิริพงษ์ อินทรีย์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ร่ามกับคณะทำงานโครงการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ได้เข้าติดตามการส่งเสริมการปลูกผักสวนครัว โครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง โดยได้รับพระราชทานเมล็ดพันธ์ุจากมูลนิธิชัยพัฒนา บ้านห้วยไร่ หมู่ที่ 6 มีผู้ได้รับพระราชทานเมล็ดพันธุ์จำนวน 200 ครัวเรือน
16 ก.ย. 2563 | 10 รูป

วันที่ 15 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลแม่ไร่ โดยนายสำราญ สันตุ้ยลือ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ไร่ ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่หน่วยงานป้องกัน ศิโรจน์ จะตุเทพ, นายศศลักษณ์ ไร่พุทธา, นายเจนณรงค์ บุญต๋า, นายญานันธร เชียงใบ และนายอินศวร ใจยาคำ เข้าร่วมฝึกซ้อมดับเพลิงร่วมกับ ธนาคารเกษตรและสหกรณ์ สาขาย่อยดอยตุง
16 ก.ย. 2563 | 7 รูป

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กิจกรรมการทำน้ำยาล้างจาน น้ำยาซักผ้า น้ำยาถูพื้น เพื่อจำหน่าย ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลแม่ไร่ บ้านสันกอง ม. 2 วันที่ 15 กันยายน 2563
15 ก.ย. 2563 | 8 รูป
 

เทศบาลตำบลแม่ไร่ โดยนายสำราญ สันตุ้ยลือ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ไร่ ได้มอบหมายหมายให้ นายสมจิตต์ ใจประการ รองปลัดเทศบาลตำบลแม่ไร่ และนายคำนวน ก๋องคำ นิติกรชำนาญการ ตรวจดูความก้าวหน้างานก่อสร้างศาลา ม.5
15 ก.ย. 2563 | 4 รูป

เทศบาลตำบลแม่ไร่ โดยนายสำราญ สันตุ้ยลือ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ไร่ ได้มอบหมายหมายให้ นายอภิชาติ สันทราย ผู้อำนวยการกองช่าง นายปิยพงศ์ คำภีระไพร หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง และนายนิธิศักดิ์ โมฬีกุล นายช่างโยธาชำนาญงาน เป็นตัวแทนเข้าอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานผู้ปฏิบัติงานด้านช่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ โรงแรมเอ็มบูทีครีสอร์ทเชียงราย ในวันที่ 15-16 กันยายน 2563
15 ก.ย. 2563 | 2 รูป

วันที่ 12 ก.ย.2563 ท่านจำเริญ ยุติธรรมสกุล ที่ปรึกษาสถาบันปิดทองหลังพระฯ ได้เข้าติดตามโครงการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์บ้านห้วยไร่ หมู่ที่ 6 โดยมีผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน AD1 และ AD2 ได้รายงานผลการดำเนินงานและตอบข้อซักถาม และท่านที่ปรึกษาได้ให้ข้อแนะนำการปฎิบัติงานให้กับคณะทำงานได้นำไปปฎิบัติต่อไป
14 ก.ย. 2563 | 8 รูป
 

เมื่อวันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2563 กลุ่มผู้สูงอายุตำบลแม่ไร่ เทศบาลตำบลแม่ไร่ ท่านปลัดสุทธิรัตน์ แสงเพ็ญจันทร์ ปลัดอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้าน ร่วมให้การต้อนรับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน ศาสตราจารย์นฤมล ภิญโญสินวัฒน์
14 ก.ย. 2563 | 10 รูป

วันที่ 11-12 กันยายน 2563 นายสำราญ สันตุ้ยลือ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ไร่ มอบหมายให้นางสาวธนาพร พรมรักษ์ หัวหน้าสำนักปลัดและคณะผู้นำชุมชน เข้าร่วมโครงการเวทีสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่
11 ก.ย. 2563 | 4 รูป

วันที่ 11 กันยายน 2563 นายสำราญ สันตุ้ยลือ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ไร่ มอบหมาย งานสาธารณสุข ส่งมอบขยะอันตรายตามโครงการกำจัดขยะของเสียอันตรายจากชุมชนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ประจำปี พ.ศ.2563 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
11 ก.ย. 2563 | 9 รูป
 

กิจกรรมการพัฒนารูปแบบผลิตภันฑ์เสื่อกก ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านฮ่องแฮ่ หมู่ที่ 4
8 ก.ย. 2563 | 9 รูป

กิจกรรมสงเสริมอาชีพการทำพรมอเนกประสงค์เพื่อจำหน่าย ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านสันกองใหม่ ม.9 วันที่ 28 สิงหาคม 2563
8 ก.ย. 2563 | 8 รูป

เทศบาลตำบลแม่ไร่ โดยนายสำราญ สันตุ้ยลือ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ไร่ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและกองช่าง ร่วมกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม.1 เก็บสิ่งกีดขวางทางน้ำในท่อระบายน้ำ ซอย4 บ้านป่ากว๋าว ม.1 เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดน้ำล้นท่อ
8 ก.ย. 2563 | 8 รูป
 

โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์
8 ก.ย. 2563 | 7 รูป

โครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2563 ณ หอประชุมแม่จัน 110 ปี อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
8 ก.ย. 2563 | 16 รูป

วันที่ 8 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลแม่ไร่ โดยนายสำราญ สันตุ้ยลือ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ไร่ ได้ส่งเจ้าหน้าที่ออกสำรวจระดับน้ำในพื้นที่ตำบลแม่ไร่และพื้นที่อำเภอแม่ฟ้าหลวง
8 ก.ย. 2563 | 9 รูป
 

วันนี้ 3 กันยายน 2563 กองช่างได้ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้างานจราจร ม.4 จนสามารถใช้การได้ดีเป็นที่เรียบร้อย
3 ก.ย. 2563 | 5 รูป

โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำ ท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม. บ่อพักน้ำขนาด 1.35 x 1.44 ม. จำนวน 10 บ่อ หมู่ที่ 1 ซอย 9
3 ก.ย. 2563 | 10 รูป

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4.00 ยาว 265 ม. หนา 0.15 ม. หมู่ที่ 8 ซอย 12 เชื่ีอมซอย 9 หมู่ที่1 ต.แม่ไร่
3 ก.ย. 2563 | 10 รูป
 

โครงการฝึกอบรมและทบทวนให้ความรู้แก่ประชาชน
3 ก.ย. 2563 | 9 รูป

วันที่ 3 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลแม่ไร่ โดยนายสำราญ สันตุ้ยลือ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ไร่ ได้มอบหมายให้นายคำนวน ก๋องคำ นิติกรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในภารกิจของศูนย์ดำรงธรรม ณ โรงแรมทีคการ์เด้นฯ เชียงราย
3 ก.ย. 2563 | 3 รูป

ตรวจโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านดงมะตืน หมู่ที่5
2 ก.ย. 2563 | 4 รูป
 

ทต.แม่ไร่ โดยนายสำราญ สันตุ้ยลือนายกเทศมนตรีตำบลแม่ไร่มอบหมายให้น.สธนาพร พรมรักษ์เข้าติดตามโครงการเงินอุดหนุนตามพระราชดำริ ฯด้านสาธารณสุข ของหมู่4 บ้านฮ่องแฮ่
1 ก.ย. 2563 | 5 รูป

วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เทศบาลแม่ไร่ โดยนายสำราญ สันตุ้ยลือ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ไร่ ได้มอบหมายให้หน่วยงานป้องกันเทศบาลตำบลแม่ไร่ ไปช่วยตัดหญ้าให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าสักขวาง เพื่อความสะอาด เรียบร้อย และสวยงาม
31 ส.ค. 2563 | 10 รูป

ศึกษาดูงาน งานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และการบริหารจัดการขยะของเสียอันตราย ณ เทศบาลตำบลแม่สาย
28 ส.ค. 2563 | 5 รูป
 


หน้าที่ :: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | สุดท้าย
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ 77264 ครั้ง
 ผู้ชมออนไลน์ขณะนี้ 2 ไอพี
999archslotsoccerjqk44binjqk41casinoslotxojoker
สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
โทรศัพท์ /โทรสาร 0-53667-505

สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ.2016 เทศบาลตำบลแม่ไร่ ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์