Untitled Document
หน้าแรกเว็บไซต์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูลจัดซื้อจ้ดจ้าง
ผลงาน/ภาพกิจกรรม
สิ่งดีๆ ในตำบลแม่ไร่
งานบริการประชาชน
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแม่ไร่
เว็บบอร์ด
ร้องทุกข์-ร้องเรียน
ติดต่อเจ้าหน้าที่
 
สภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ศักยภาพ
ปัญหาสำคัญ
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
ผู้นำท้องถิ่น
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565)
ประกาศใช้แผนเล่ม 5
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561-2564 )
ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลแม่ไร่
 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
แผนการดำเนินงาน พ.ศ. 2562
ประกาศแผนดำเนินงาน พ.ศ 2562
สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่ไร่ (ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙)
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 (1)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 (2)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 (3)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 (4)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 (5)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 (6)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 (7)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 (8)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561
• เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559
• เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558
 
• สรุปรายรับ-รายจ่ายประจำปี 2557
 
ประกาศใช้ เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่ไร่
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
กฎกระทรวงกำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือและวงเงินการจัดซื้อ จัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ.2560
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ไร่ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558
คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542
พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508 (ฉบับล่าสุด)
พ.ร.บ.ภาษีป้าย พ.ศ.2510 (ฉบับล่าสุด)
พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 (ฉบับล่าสุด)
พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 (ฉบับล่าสุด)
 
เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
จังหวัดเชียงราย
เทศบาลนครเชียงราย
ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด
สนง.เกษตรจังหวัด
สนง.เกษตรและสหกรณ์
สนง.สถิติจังหวัด
สนง.ประกันสังคม
สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
สถานีอุตุนิยมวิทยา
สนง.คลังจังหวัด
ศูนย์การศึกษานอกร.ร.
ททท.ภาคเหนือเขต 2
ด่านศุลกากรแม่สาย
ศูนย์ท่องเที่ยวเชียงราย
 
แผนที่เชียงราย GIS Map
 
วันนี้ 15 มกราคม พ.ศ. 2563 เทศบาลตำบลแม่ไร่ โดยนายสำราญ สันตุ้ยลือ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ไร่ ได้มอบหมายให้กองช่างเข้าซ่อมแซมถนนซอย5 บ้านป่ากว๋าวหมู่ที่ 1
15 ม.ค. 2563 | 5 รูป

การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ไร่ สมัยวิสามัญสมัยที่1 ครั้งที่1 วันที่ 9 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่ไร่
9 ม.ค. 2563 | 15 รูป

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563 เทศบาลตำบลแม่ไร่ โดยนายสำราญ สันตุ้ยลือ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ไร่ พร้อมทีมจิตอาสาร่วมกันซ่อมแซมบ้านพ่ออุ้ยทา หมู่ที่ 1 บ้านป่ากว๋าว ที่ได้รับความเสียหายจากวาตภัยเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา
7 ม.ค. 2563 | 10 รูป
 

โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ โรงเรียนบ้านสันกอง
6 ม.ค. 2563 | 15 รูป

วันศุกร์ ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เทศบาลตำบลแม่ไร่ โดยนายสำราญ สันตุ้ยลือ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ไร่ได้เป็นประทานพิธีเปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2563 โดยได้จัดตั้งจุดอำนวยความสะดวก หรือจุดบริการประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน ตั้งแต่เวลา 08.00-18.00 น. ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2562 ถึง 2 มกราคม 2563 ณ บริเวณหน้าร้านอาหารซีแอนซี บ้านป่ากว๋าว หมู่ 1
27 ธ.ค. 2562 | 8 รูป

งาน"ของดีอำเภอแม่จัน ประจำปี 2563"
24 ธ.ค. 2562 | 15 รูป
 

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 19 ธันวาคม 2562 เทศบาลตำบลแม่ไร่ โดยนายสำราญ สันตุ้ยลือ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ไร่ เป็นประธานพิธี ร่วมกับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนันผู้ใหญ่บ้าน และพนักเทศบาลตำบลแม่ไร่ ได้ร่วมพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
20 ธ.ค. 2562 | 8 รูป

วันจันทร์ ที่ 9 ธันวาคม 2562 เทศบาลตำบลแม่ไร่โดยนายสำราญ สันตุ้ยลือ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ไร่ เป็นประธานเปิดการประชุม ร่วมด้วยนายจิตร ห้วยไชย รองนายกเทศมนตรี นายเสรี อิ่นแก้ว รองนายกเทศมนตรี จ่าสิบตำรวจหญิงกฐิน มงคลเวชวิไล ปลัดเทศบาล และตัวแทนหมู่บ้านทั้ง 9 หมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลแม่ไร่ ร่วมประชุมเรื่องการออกสำรวจที่ดิน ตามพ.ร.บ.ที่ดินและสิงปลูกสร้าง ปี 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่ไร่
9 ธ.ค. 2562 | 8 รูป

โครงการส่งเสริมกระบวนการจัดทำแผนชุมชน เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ
29 พ.ย. 2562 | 10 รูป
 

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เทศบาลตำบลแม่ไร่ โดยนายสำราญ สันตุ้ยลือ นายกเทศบาลตำบลแม่ไร่ ได้จัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ไร่สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ไร่
15 พ.ย. 2562 | 5 รูป

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เทศบาลตำบลแม่ไร่ โดยนายสำราญ สันตุ้ยลือ นายกเทศบาลตำบลแม่ไร่ พร้อมพนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาล และผู้นำชุมชน ร่วมงานวันลอยกระทง ณ ที่ว่าการอำเภอแม่จัน
15 พ.ย. 2562 | 9 รูป

วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เทศบาลตำบลแม่ไร่โดยนายสำราญ สันตุ้ยลือ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ไร่ พร้อมด้วยนายสมจิตต์ ใจประการ รองปลัดเทศบาลและนายศิริพงษ์ อินทรีย์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ เข้าร่วม ประชุมชี้แจงแบบสำรวจข้อมูลเศรษฐกิจ สังคม ด้วยการ "ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ" ในการจัดทำแผนหมู่บ้าน/ชุมชน ในการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์
6 พ.ย. 2562 | 3 รูป
 

วันที่ 26 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. ร.ต.คเชนทร์ เทพสุรินทร์ หน.ชุดปฎิบัติการกิจการพลเรือนที่ 2 (AD3) พร้อมลูกชุด ได้เข้ามาสอบถามข้อมูลบ้านห้วยไร่ และจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน และร่วมหารื้อในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ ในการพัฒนาหมู่บ้านในขั้นตอนต่อไป
27 ต.ค. 2562 | 5 รูป

ตามที่สำนักทรัพยกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงรายและเทศบาลตำบลแม่ไร่ ได้ดำเนินการก่อสร้างฝายแบบกล่องเกเบี้ยน เพื่อใช้ในการดักตะกอนทรายและเศษไม้ก่อนถึงหน้าฝายถาวรในเขตพื้นที่ตำบลแม่ไร่ นั้น บัดนี้การก่อสร้างแล้วเสร็จเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการรวมทั้งหมดจำนวน 5 ฝาย ในวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2562
27 ต.ค. 2562 | 15 รูป

วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เทศบาลตำบลแม่ไร่ นำโดยนายสำราญ สันตุ้ยลือ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ไร่ จสต.หญิง กฐิน มงคลเวชวิไล ปลัดเทศบาลตำบลแม่ไร่ พร้อมเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแม่ไร่ เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมอำเภอแม่จัน
24 ต.ค. 2562 | 4 รูป
 

พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ณ หมู่5 บ้านดงมะตืน วันที่ 21 ตุลาคม 2562
22 ต.ค. 2562 | 9 รูป

วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เทศบาลตำบลแม่ไร่ นำโดยนายสำราญ สันตุ้ยลือ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ไร่ จสต.หญิง กฐิน มงคลเวชวิไล ปลัดเทศบาลตำบลแม่ไร่ พร้อมผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแม่ไร่ เข้าร่วมพิธี ไหว้สาแม่ฟ้าหลวง รำลึกถึงสมเด็จย่า ณ พระตำหนักดอยตุง
21 ต.ค. 2562 | 13 รูป

การประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1
17 ต.ค. 2562 | 10 รูป
 

วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เทศบาลตำบลแม่ไร่ โดยนายสำราญ สันตุ้ยลือ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ไร่ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแม่ไร่ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่ไร่ เพื่อรายงานสรุปผลการดำเนินงานและสถานะการเงินของกองทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
16 ต.ค. 2562 | 10 รูป

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม วันที่ 15 ตุลาคม 2562
16 ต.ค. 2562 | 10 รูป

การก่อสร้างฝายแบบกล่องเกเบี้ยน เพื่อใช้ในการดักตะกอนทรายและเศษไม้ก่อนถึงหน้าฝายถาวรในเขตพื้นที่ตำบลแม่ไร่
15 ต.ค. 2562 | 10 รูป
 

พิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม พ.ศ.2562
15 ต.ค. 2562 | 3 รูป

เมื่อวันที่ 10 - 11 ตุลาคม 2562 กองการศึกษา เทศบาลตำบลแม่ไร่ เข้าศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง ดำเนินการฝึกอบรมทบทวนหลักสูตรการสอนแบบมอนเตสซอรี่
10 ต.ค. 2562 | 9 รูป

วันพุธที่ 10 ตุลาคม 2562 เทศบาลตำบลแม่ไร่โดยนายสำราญ สันตุ้ยลือ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ไร่ เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลแม่ไร่ รับฟัง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2562 จากคณะกรรมการติดตามและประเมินผล และ พิจารณาเห็นชอบแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
10 ต.ค. 2562 | 7 รูป
 

เมื่อวันศุกร์ ที่ 4 ตุลาคม 2562 เทศบาลตำบลแม่ไร่ โดยนายสำราญ สันตุ้ยลือ นายกเทศบาลตำบลแม่ไร่ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมคณะติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่ไร่ ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ไร่
8 ต.ค. 2562 | 4 รูป

โครงการ ทำบุญตักบาตร รักษาศีล ฟังธรรม เจริญจิตภาวนา ณ วัดฮ่องแฮ่ หมู่ที่ 4 ในวันที่ 6 ตุลาคม 2562
8 ต.ค. 2562 | 13 รูป

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ.โรงสี บ้านสันกอง หมู่ 7
2 ต.ค. 2562 | 5 รูป
 

วันอังคาร ที่ 24 กันยายน 2562 เทศบาลตำบลแม่ไร่ โดยนายสำราญ สันตุ้ยลือ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ไร่ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมชี้แจงคณะกรรมการประปาหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลแม่ไร่ โดยมีคณะกรรมการประปาหมู่บ้านเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
24 ก.ย. 2562 | 12 รูป

โครงการบำบัดฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติด โดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง
19 ก.ย. 2562 | 7 รูป

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสุขภาพ วันที่ 18 กันยายน 2562
19 ก.ย. 2562 | 19 รูป
 

รถพ่นควัน จาก อบจ. เชียงราย เข้าพ่นหมอกควันที่บ้านห้วยไร่ หมู่ที่ 6
18 ก.ย. 2562 | 10 รูป

ขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์
17 ก.ย. 2562 | 14 รูป

โครงการให้ความรู้ด้านกฎหมายสำหรับประชาชน ประจำปีงบประมาณ2562
16 ก.ย. 2562 | 15 รูป
 


หน้าที่ :: [1] 2 3 4 5 6 7 8 | สุดท้าย
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ 61969 ครั้ง
 ผู้ชมออนไลน์ขณะนี้ 2 ไอพี

สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
โทรศัพท์ /โทรสาร 0-53667-505

สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ.2016 เทศบาลตำบลแม่ไร่ ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์