Untitled Document
หน้าแรกเว็บไซต์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูลจัดซื้อจ้ดจ้าง
ผลงาน/ภาพกิจกรรม
สิ่งดีๆ ในตำบลแม่ไร่
งานบริการประชาชน
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแม่ไร่
เว็บบอร์ด
ร้องทุกข์-ร้องเรียน
ติดต่อเจ้าหน้าที่
 
สภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ศักยภาพ
ปัญหาสำคัญ
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
ผู้นำท้องถิ่น
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565)
ประกาศใช้แผนเล่ม 5
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561-2564 )
ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลแม่ไร่
 
แผนการดำเนินงาน พ.ศ. 2562
ประกาศแผนดำเนินงาน พ.ศ 2562
สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่ไร่ (ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙)
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 (1)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 (2)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 (3)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 (4)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 (5)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 (6)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 (7)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 (8)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561
• เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559
• เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558
 
• สรุปรายรับ-รายจ่ายประจำปี 2557
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
กฎกระทรวงกำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือและวงเงินการจัดซื้อ จัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ.2560
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ไร่ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558
คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542
พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508 (ฉบับล่าสุด)
พ.ร.บ.ภาษีป้าย พ.ศ.2510 (ฉบับล่าสุด)
พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 (ฉบับล่าสุด)
พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 (ฉบับล่าสุด)
 
เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
จังหวัดเชียงราย
เทศบาลนครเชียงราย
ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด
สนง.เกษตรจังหวัด
สนง.เกษตรและสหกรณ์
สนง.สถิติจังหวัด
สนง.ประกันสังคม
สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
สถานีอุตุนิยมวิทยา
สนง.คลังจังหวัด
ศูนย์การศึกษานอกร.ร.
ททท.ภาคเหนือเขต 2
ด่านศุลกากรแม่สาย
ศูนย์ท่องเที่ยวเชียงราย
 
แผนที่เชียงราย GIS Map
 
การประชุมหารือและเตรียมความพร้อมการจัดงานประเพณีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2562
27 มิ.ย. 2562 | 7 รูป

เทศบาลแม่ไร่ร่วมกับอำเภอแม่จัน จัดกิจกรรม มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด ณ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอแม่จัน (ศป.ปส.อ.แม่จัน) วันที่ 26 มิถุนายน 2562
26 มิ.ย. 2562 | 9 รูป

โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่ไร่ วันที่ 26 มิถุนายน 2562
26 มิ.ย. 2562 | 5 รูป
 

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ในวันที่ 25 มิถุนายน 2562
26 มิ.ย. 2562 | 12 รูป

เทศบาลตำบลแม่ไร่ ได้จัดประชุมคณะกรรมการปรับปรุงระบบบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน ประจำปี พ.ศ.2562ในวันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2562
24 มิ.ย. 2562 | 3 รูป

โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ โดย คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านสันกอง หมู่ที่ 7 ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่7 ในวันที่ 24 มิถุนายน 2562
24 มิ.ย. 2562 | 9 รูป
 

ประชุมและสัมมนาทางวิชาการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 19 – 21 มิถุนายน 2562
20 มิ.ย. 2562 | 3 รูป

โครงการฝึกอบรมการใช้ชีวิตแบบวิถีเศรษฐกิจพอเพียง และศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 17-18 มิถุนายน พ.ศ. 2562
19 มิ.ย. 2562 | 20 รูป

ประชุมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลแม่ไร่ โดยนายกเทศมนตรี นายสำราญ สันตุ้ยลือ เป็น ประธาน ในวันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00น.
18 มิ.ย. 2562 | 0 รูป
 

เทศบาลตำบลแม่ไร่ ประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัย ที่ 1 ครั้งที่1 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562
18 มิ.ย. 2562 | 10 รูป

เทศบาลตำบลแม่ไร่ ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน เข้ารับความรู้ด้านการเกษตร ในโครงการร้อยใจรักษ์ ณ ห้องประชุม หอแห่งแรงบันดาลใจ โครงการพัฒนาดอยตุงฯ วันที่ 13 มิถุนายน 2562
13 มิ.ย. 2562 | 28 รูป

โครงการร้อยใจรักษ์ พื้นที่ตำบลแม่ไร่ จะดำเนินการ แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำกิน น้ำใช้ ในพื้นที่หมู่ที่ 6 บ้านห้วยไร่ โดยที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบร่วมดำเนินการ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 21.00 น.
13 มิ.ย. 2562 | 5 รูป
 

กิจกรรมวันที่ 12 มิถุนายน 2562 การฝึกปฏิบัติจริง ด้านการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อปท.หลักสูตร 2 ณ โครงการพัฒนาดอยตุง
12 มิ.ย. 2562 | 10 รูป

โครงการฝึกอบรมการเรียนรู้ประสบการณ์ประยุกต์ใช้แนวทางพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระหว่างวันที่ 10-14 มิถุนายน 2562 ณ โครงการพัฒนาดอยตุง
11 มิ.ย. 2562 | 5 รูป

โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านสันกอง หมู่ 2 สนับสนุนโดยงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลคำบลแม่ไร่
10 มิ.ย. 2562 | 4 รูป
 

ทต.แม่ไร่ ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย ได้ร่วมกันจัดอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพและส่งเสริมการคัดแยกขยะภายในครอบครัว และใน ชุมชน ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านป่าสักขวาง วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2562
6 มิ.ย. 2562 | 4 รูป

การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลแม่ไร่ วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2562
6 มิ.ย. 2562 | 3 รูป

โครงการอบรมและให้ความรู้แก่ประชาชนด้านการป้องกันอุทกภัย แผ่นดินไหว และดินโคลนถล่ม ประจำปีงบประมาณ 2562 วันพฤหัสดี ที่ 6 มิถุนายน 2562 ณ วัดสันกอง
6 มิ.ย. 2562 | 5 รูป
 

เทศบาลตำบลแม่ไร่เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรและจุดเทียนชัย เนื่่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562
4 มิ.ย. 2562 | 10 รูป

โครงการส่งเสริมกระบวนการจัดทำแผนชุมชน ม.3และ หมู่ 4
27 พ.ค. 2562 | 6 รูป

โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องสุขภาพ หลักการ 3อ. 2ส. วันที่ 24 พ.ค. 62
24 พ.ค. 2562 | 14 รูป
 

ร่วมสนับสนุนการดับไฟป่าที่ดอยตุง เมื่อวันที่ 20 พ.ค. 2562
21 พ.ค. 2562 | 6 รูป

โครงการส่งเสริมการใช้และผลิตสารอินทรีย์ชีวภาพ
17 พ.ค. 2562 | 4 รูป

โครงการส่งเสริมกระบวนการจัดทำแผนชุมชน ม.1และ หมู่ 8 เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2562
16 พ.ค. 2562 | 10 รูป
 

การพ่นหมอกควันไล่ยุงลาย ที่ ม.6 บ้านห้วยไร่
16 พ.ค. 2562 | 3 รูป

โครงการส่งเสริมกระบวนการจัดทำแผนชุมชน ม.6 เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2562
16 พ.ค. 2562 | 6 รูป

โครงการส่งเสริมกระบวนการจัดทำแผนชุมชนประจำปี 2562 หมู่ 2 หมู่ 7 และหมู่ 9 วันที่ 15 พ.ค. 2562
15 พ.ค. 2562 | 14 รูป
 

โครงการส่งเสริมกระบวนการจัดทำแผนชุมชน ม.5 เมื่อวันที่ 14 พ.ค. 2562
15 พ.ค. 2562 | 10 รูป

โครงการจิตอาสา ประชาร่วมใจ ป้องกันภัยธรรมชาติ
13 พ.ค. 2562 | 9 รูป

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาบุคคลากร
10 พ.ค. 2562 | 0 รูป
 

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการต้งครรภ์ในวัยรุ่น
10 พ.ค. 2562 | 11 รูป

สำรวจพื้นที่บริเวณฝานสันปู่ทึ้ง หมู่ที่๗ เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งโดยเร่งด่วน
1 พ.ค. 2562 | 8 รูป

โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ของอำเภอแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
1 พ.ค. 2562 | 8 รูป
 


หน้าที่ :: [1] 2 3 4 | สุดท้าย
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ 58069 ครั้ง
 ผู้ชมออนไลน์ขณะนี้ 1 ไอพี

สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
โทรศัพท์ /โทรสาร 0-53667-505

สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ.2016 เทศบาลตำบลแม่ไร่ ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์