Untitled Document
หน้าแรกเว็บไซต์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูลจัดซื้อจ้ดจ้าง
ผลงาน/ภาพกิจกรรม
สิ่งดีๆ ในตำบลแม่ไร่
งานบริการประชาชน
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแม่ไร่
เว็บบอร์ด
ร้องทุกข์-ร้องเรียน
ติดต่อเจ้าหน้าที่
 
สภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ศักยภาพ
ปัญหาสำคัญ
Hacked by Dj_Taleh
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
ผู้นำท้องถิ่น
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565)
ประกาศใช้แผนเล่ม 5
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561-2564 )
ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลแม่ไร่
 
แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 -2564)
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ไร่ เรื่อง ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (เพิ่มเติม ฉบับที่ 2)
dfgdh
ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 (เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)
สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่ไร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
แผนการดำเนินงาน พ.ศ. 2562
ประกาศแผนดำเนินงาน พ.ศ 2562
สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่ไร่ (ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙)
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 (1)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 (2)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 (3)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 (4)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 (5)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 (6)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 (7)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 (8)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561
• เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559
• เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558
 
สรุปรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562
• สรุปรายรับ-รายจ่ายประจำปี 2557
 
ประกาศใช้ เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่ไร่
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
กฎกระทรวงกำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือและวงเงินการจัดซื้อ จัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ.2560
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ไร่ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558
คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542
พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508 (ฉบับล่าสุด)
พ.ร.บ.ภาษีป้าย พ.ศ.2510 (ฉบับล่าสุด)
พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 (ฉบับล่าสุด)
พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 (ฉบับล่าสุด)
 
เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
จังหวัดเชียงราย
เทศบาลนครเชียงราย
ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด
สนง.เกษตรจังหวัด
สนง.เกษตรและสหกรณ์
สนง.สถิติจังหวัด
สนง.ประกันสังคม
สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
สถานีอุตุนิยมวิทยา
สนง.คลังจังหวัด
ศูนย์การศึกษานอกร.ร.
ททท.ภาคเหนือเขต 2
ด่านศุลกากรแม่สาย
ศูนย์ท่องเที่ยวเชียงราย
 
แผนที่เชียงราย GIS Map
 
วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 นคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแม่ไร่ เข้าร่วมประชุมกับคณะทำงานการคัดกรอง แยกกัก กักกัน คุมไว้สังเกต ในมาตรการ ในการบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด 19 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ไร่
30 มี.ค. 2563 | 5 รูป

วันที่ 27มีนาคม 2563เวลา 15.30 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีฆ่าเชื้อไวรัสโควิด 19 ภายในอาคารสำนักงานและโดยรอบ เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสดังกล่าวข้างต้น
30 มี.ค. 2563 | 14 รูป

สำนักปลัด งานสาธารณสุข ออกเยี่ยม ผู้ประกอบการร้านขายอาหาร เพื่อแนะนำ มาตรการเพื่อ ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)
29 มี.ค. 2563 | 4 รูป
 

วันนี้เวลา 09.30 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกบรรเทาเหตุภัยแล้งบ้านดงมะตืน หมู่ที่ 5 ต.แม่ไร่ โดยได้จัดส่งน้ำอุปโภคจำนวน 12,000 ลิตร ให้กับทางหมู่บ้าน
27 มี.ค. 2563 | 3 รูป

วันที่ 26 มีนาคม 2563 กองช่างเทศบาลตำบลแม่ไร่ ออกดำเนินการซ่อมแซมสายลำโพงฮอร์นและติดตั้งลำโพงฮอร์นเพิ่มเติม ณ บ้านดอนชัย หมู่ที่ 8 ตำบลแม่ไร่
26 มี.ค. 2563 | 7 รูป

กองช่างเทศบาลตำบลแม่ไร่ ออกดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ณ บ้านฮ่อแฮ่ หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ไร่ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563
26 มี.ค. 2563 | 4 รูป
 

วันพุธ ที่ 25 มีนาคม 2563 เทศบาลตำบลแม่ไร่ร่วมกับจิตอาสา ช่วยกัน ล้างทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคตลาดสันกองแลตามมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อไวรัส covid-19
25 มี.ค. 2563 | 10 รูป

วันที่ 24 มีนาคม 2563 กองช่างเทศบาลตำบลแม่ไร่ ออกดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 8 จุด ณ บ้านป่าสักขวาง หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ไร่
24 มี.ค. 2563 | 8 รูป

กองช่างเทศบาลตำบลแม่ไร่ ออกซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ณ บ้านสันกองใหม่ หมู่ที่ 9 ตำบลแม่ไร่ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563
23 มี.ค. 2563 | 5 รูป
 

เทศบาลตำบลแม่ไร่ดำเนินโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 ซอย 9/2 ตำบลแม่ไร่
23 มี.ค. 2563 | 3 รูป

แนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยการ คัดกรองประชาชนผู้มารับบริการ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่
23 มี.ค. 2563 | 2 รูป

เทศบาลตำบลแม่ไร่ นำโดยท่านนายกเทศมนตรีตำบลแม่ไร่ ได้นำส่งหน้ากากที่ได้จากการจัดอบรมให้กับวิทยากรครู ก.เพื่อนำส่งให้ทางผู้ใหญ่บ้าน เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชน ในเขตพื้นที่ตำบลแม่ไร่ทั้ง9 หมู่บ้าน
20 มี.ค. 2563 | 3 รูป
 

วันที่20 มีนาคม 2563 กองช่างเทศบาลตำบลแม่ไร่ ได้ออกดำเนินการติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ
20 มี.ค. 2563 | 10 รูป

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงมะตืน หมู่ที่5 ซอย9/2 อยู่ระหว่างดำเนินการ วันที่ 20 มีนาคม 2563
20 มี.ค. 2563 | 2 รูป

โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การตัดเย็บหน้ากากอนามัย จากผ้า และกิจกรรมให้ความรู้วิธีการป้องกันโรคไวรัสโควิค 19 และมลพิษจากฝุ่น PM 2.5 วันที่ 16 มีนาคม 2563 ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนตำบลแม่ไร่ บ้านสันกอง หมู่ 2
19 มี.ค. 2563 | 4 รูป
 

โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ การทำขนมดอกจอกเพื่อจำหน่าย
19 มี.ค. 2563 | 13 รูป

โครงการอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) กลุ่ม อสม. หมู่ที่8 วันที่ 15 มีนาคม 2563
16 มี.ค. 2563 | 9 รูป

โครงการฝึกอบรมสุขภาพดีตามวิถีธรรม ของกลุ่มผู้สูงอายุบ้านสันกองหมู่ที่7 วันที่ 12 มีนาคม 2563
16 มี.ค. 2563 | 8 รูป
 

โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงและผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโรหิตสูง ณ อาคารเอนกประสงค์ หมู่2 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563
16 มี.ค. 2563 | 10 รูป

โครงการอบรมให้ความรู้ การออกกำลังกายด้วยการรำวงย้อนยุค ของกลุ่มพัฒนาสตรีหมู่ 7 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563
16 มี.ค. 2563 | 10 รูป

โครงการรณรงค์ส่งเสริมการปลอดเหล้า บุหรี่ และอบายมุขในชุมชน ณ อาคารเอนกประสงค์หมู่ที่2 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563
16 มี.ค. 2563 | 6 รูป
 

โครงการอบรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการทำลูกประคบสมุนไพรเพื่อสุขภาพ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563
16 มี.ค. 2563 | 10 รูป

วันนี้ 12 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 ท่านปิติธรรม นิติมนตรี ที่ปรึกษาสถาบันปิดทองหลังพระ ได้ส่งมอบวัสดุอุปกรณ์โครงการวางท่อน้ำอุปโภคบ้านห้วยไร่ ภายใต้โครงการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ ให้กับทางหมู่บ้าน โดยมี นายสำราญ สันตุ้ยลือ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ไร่ และนายสมชาย บัญชาพล ผู้ใหญ่บ้านห้วยไร่ เป็นผู้รับมอบ และมีท่านปลัดอำเภอ AD3 ,AD1 ผู้อำนวยการกองช่าง ร่วมเป็นสักขีพยานในการรับมอบ
12 มี.ค. 2563 | 9 รูป

เทศบาลตำบลแม่ไร่ดำเนินการติดตั้งป้ายงดเผาทั้งสองจุดเรียบร้อยแล้ว
12 มี.ค. 2563 | 3 รูป
 

วันนี้ 11 มีนาคม 2563 เทศบาลตำบลแม่ไร่ดำเนินการพ่นละอองน้ำเรียบร้อยแล้วคะ
11 มี.ค. 2563 | 2 รูป

เทศบาลตำบลแม่ไร่ ได้จัดโครงการอบรมการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยปศุสัตว์อำเภอแม่จัน โดยนายสันทัด ปินคำ เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ ในวันที่ 11 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่ไร่
11 มี.ค. 2563 | 6 รูป

อบรมให้ความรู้ และเย็บหน้ากากผ้า ให้กับ ผู้สูงอายุ กลุ่มสตรี ผู้นำชุมชน
11 มี.ค. 2563 | 14 รูป
 

ประกาศปิดเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลแม่ไร่ เนื่องจากเหตุพิเศษ เพื่อเป็นการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
9 มี.ค. 2563 | 13 รูป

dfhfgh
3 มี.ค. 2563 | 0 รูป

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 เทศบาลตำบลแม่ไร่ โดยนายสำราญสันตุ้ยลือ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ไร่ ได้จัดงานกีฬาประชาชนเทศบาลตำบลแม่ไร่ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยให้หน่วยงานพร้อมด้วยผู้นำชุมชนทั้ง 9 หมู่บ้านและประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่ไร่ได้มีส่วนร่วม เพื่อสร้างความสามัคคีในตำบล โดยมีประชาชนเข้าร่วมงานจำนวนมาก
1 มี.ค. 2563 | 23 รูป
 

เทศบาลตำบลแม่ไร่ โดยนายสำราญ สันตุ้ยลือ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ไร่ ได้จัดกิจกรรมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงและผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ณ อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 2
26 ก.พ. 2563 | 10 รูป

โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน กิจกรรม อบรมเชิงปฎิบัติการ การทำไข่ลูกรอกเพื่อจำหน่าย 25 กุมภาพันธ์ 2563
25 ก.พ. 2563 | 8 รูป

กิจกรรมอบรมส่งเสริมอาชีพการทำไข่เค็มเพื่อจำหน่าย ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563
25 ก.พ. 2563 | 10 รูป
 


หน้าที่ :: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 | สุดท้าย
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ 63450 ครั้ง
 ผู้ชมออนไลน์ขณะนี้ 1 ไอพี

สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
โทรศัพท์ /โทรสาร 0-53667-505

สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ.2016 เทศบาลตำบลแม่ไร่ ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์