Untitled Document
หน้าแรกเว็บไซต์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูลจัดซื้อจ้ดจ้าง
ผลงาน/ภาพกิจกรรม
สิ่งดีๆ ในตำบลแม่ไร่
งานบริการประชาชน
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแม่ไร่
เว็บบอร์ด
ร้องทุกข์-ร้องเรียน
ติดต่อเจ้าหน้าที่
แผนที่เทศบาล
 
สภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ศักยภาพ
ปัญหาสำคัญ
อำนาจหน้าที่
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
ผู้นำท้องถิ่น
 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลแม่ไร่
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1) พ.ศ.2563
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565)
ประกาศใช้แผนเล่ม 5
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561-2564 )
ประกาศแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลแม่ไร่
 
สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่ไร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (1 ต.ค.62 - 31 มี.ค 63.)
สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่ไร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 -2564)
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ไร่ เรื่อง ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (เพิ่มเติม ฉบับที่ 2)
dfgdh
ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 (เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)
สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่ไร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
แผนการดำเนินงาน พ.ศ. 2562
ประกาศแผนดำเนินงาน พ.ศ 2562
สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่ไร่ (ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙)
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
 
ประการการโอนงบประประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 11
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 (1)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 (2)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 (3)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 (4)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 (5)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 (6)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 (7)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 (8)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561
• เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559
• เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558
 
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน
แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2563
แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2563
แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2563
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2562
 
คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
ประกาศใช้ เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่ไร่
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
กฎกระทรวงกำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือและวงเงินการจัดซื้อ จัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ.2560
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ไร่ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542
พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508 (ฉบับล่าสุด)
พ.ร.บ.ภาษีป้าย พ.ศ.2510 (ฉบับล่าสุด)
พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 (ฉบับล่าสุด)
พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 (ฉบับล่าสุด)
 
เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
จังหวัดเชียงราย
เทศบาลนครเชียงราย
ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด
สนง.เกษตรจังหวัด
สนง.เกษตรและสหกรณ์
สนง.สถิติจังหวัด
สนง.ประกันสังคม
สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
สถานีอุตุนิยมวิทยา
สนง.คลังจังหวัด
ศูนย์การศึกษานอกร.ร.
ททท.ภาคเหนือเขต 2
ด่านศุลกากรแม่สาย
ศูนย์ท่องเที่ยวเชียงราย
 
แผนที่เชียงราย GIS Map
 
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เทศบาลตำบลแม่ไร่ โดยนายสำราญ สันตุ้ยลือ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ไร่ ได้ให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและหน่วยงานป้องกันออกพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันไข้เลือดออก ณ บ้านป่ากว๋าว หมู่1 ซ.9
15 ก.ค. 2563 | 8 รูป

โครงการขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยจราจร ประจำปีงบประมาณ 2562 ในวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2562 ณ โรงเรียนบ้านสันกอง
13 ก.ค. 2563 | 7 รูป

โครงการน้ำคือชีวิต ดินรักป่า ตามแนวปรัชญาเศรษกิจพอเพียง (ธนาคารน้ำใต้ดิน) ประจำปีงบประมาณ 2562 ในวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่ไร่
13 ก.ค. 2563 | 8 รูป
 

โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562
10 ก.ค. 2563 | 7 รูป

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 กองช่างเทศบาลตำบลแม่ไร่ ออกดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 7 จุด หมู่ที่ 1 จำนวน 6 จุด และหมู่ที่ 5 จำนวน 1 จุด
10 ก.ค. 2563 | 7 รูป

อาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน บ้านสันกองใหม่ หมู่ที่ 9 ได้ดำเนินการลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัข แมว และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
8 ก.ค. 2563 | 2 รูป
 

อาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน บ้านดอนชัย หมู่ที่ 8 ได้ดำเนินการลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัข แมว และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
8 ก.ค. 2563 | 2 รูป

อาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน บ้านสันกอง หมู่ที่ 7 ได้ดำเนินการลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัข แมว และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
8 ก.ค. 2563 | 3 รูป

อาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน บ้านห้วยไร่ หมู่ที่ 6 ได้ดำเนินการลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัข แมว และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
8 ก.ค. 2563 | 2 รูป
 

อาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน บ้านดงมะตืน หมู่ที่ 5 ได้ดำเนินการลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัข แมว และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
8 ก.ค. 2563 | 2 รูป

อาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน บ้านฮ่องแฮ่ หมู่ที่ 4 ได้ดำเนินการลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัข แมว และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
8 ก.ค. 2563 | 2 รูป

อาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน บ้านป่าสักขวาง หมู่ที่ 3 ได้ดำเนินการลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัข แมว และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
8 ก.ค. 2563 | 2 รูป
 

อาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน บ้านสันกองหมู่ที่ 2 ได้ดำเนินการลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัข แมว และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
8 ก.ค. 2563 | 2 รูป

อาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน บ้านป่ากว๋าว หมู่ที่ 1 ได้ดำเนินการลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัข แมว และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
8 ก.ค. 2563 | 5 รูป

โครงการอบรมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
8 ก.ค. 2563 | 5 รูป
 

วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เทศบาลตำบลแม่ไร่ โดยนายสำราญ สันตุ้ยลือ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ไร่ ได้เป็นประธานในโครงการคนสามวัยใส่ใจสุขภาพด้วยหลัก 3อ.2ส.
3 ก.ค. 2563 | 14 รูป

วันที่ 3 กรกฏาคม 2563 กองช่างเทศบาลตำบลแม่ไร่ ออกดำเนินการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ บ้านดงมะตืน หมู่ที่ 5
3 ก.ค. 2563 | 8 รูป

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 เทศบาลตำบลแม่ไร่ ได้นำรถน้ำ และเจ้าหน้าที่่เข้าไปล้างทำความสะอาด พร้อมกับได้พ่นหมอกควันเพื่อป้องกันไข้เลือดออกตามที่ทาง โรงเรียนบ้านสันกองได้ขอความอนุเคราะห์มา
29 มิ.ย. 2563 | 10 รูป
 

ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแม่ไร่ ปี พ.ศ.2563 ครั้งที่2
29 มิ.ย. 2563 | 3 รูป

วันพฤหัสบดี ที่ 25 มิถุนายน 2563 เทศบาลตำบลแม่ไร่ ได้ให้เจ้าหน้าที่ออกพ่นหมอกควันป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลทั้ง 5 ศูนย์
25 มิ.ย. 2563 | 19 รูป

วันพฤหัสบดีที 25 มิถุนายน2563 เทศบาลตำบลแม่ไร่ จัดประชุม สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลแม่ไร่ ร่วมเสนอโครงการ กิจกรรม ต่อสำนักงานยุติธรรม โดยมีคณะทำงานโครงการร้อยรักษ์ ตำบลแม่ไร่ เข้าร่วมประชุม
25 มิ.ย. 2563 | 14 รูป
 

วันที่ 23 มิถุนายน 2563 กองช่างเทศบาลตำบลแม่ไร่ ออกดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะและเครื่องกระจายเสียงตามสาย จำนวน 12 จุด บ้านป่าสักขวาง หมู่ที่ 3 จำนวน 7 จุด บ้านป่ากว๋าว หมู่ที่ 1 จำนวน 1 จุด บ้านดอนชัย หมู่ที่ 8 จำนวน 1 จุด บ้านดงมะตืน หมู่ที่ 5 จำนวน 2 จุด และบ้านสันกองใหม่ หมู่ 9 จำนวน 1 จุด
24 มิ.ย. 2563 | 12 รูป

กองช่างเทศบาลตำบลแม่ไร่ ได้ดำเนินการติดตั้งและต่อท่อระบบน้ำอ่างล้างมือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กครบทั้งห้าศูนย์เสร็จเรียบร้อยแล้ว (ตามมาตราการโควิท2019)
23 มิ.ย. 2563 | 15 รูป

เทศบาลตำบลแม่ไร่ ได้ดำเนินการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมแจกจ่ายให้ทางอาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน ได้ดำเนินการลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัข แมว และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลแม่ไร่
22 มิ.ย. 2563 | 10 รูป
 

วันศุกร์ ที่ 19 มิถุนายน 2563 เทศบาลตำบลแม่ไร่ และ อสม.บ้านห้วยไร่ พ่นหมอกควันป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก
19 มิ.ย. 2563 | 10 รูป

เทศบาลตำบลแม่ไร่ โดยนายสำราญ สันตุ้ยลือ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ไร่ ได้จัดการอบรมต่อเนื่องในโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หลักสูตร การศึกษาปฐมวัยสู่การประเมินคุณภาพตามมาตรฐษนการศึกษาปฐมวัยเพื่อการประกันคุณภาพ ระหว่างวันที่ 17 - 18 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่ไร่
19 มิ.ย. 2563 | 5 รูป

โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กห้วยไร่บน หมู่ที่ 6 สูง 1.50 เมตร ยาว 83 เมตร พร้อมประตูรั้วสองบาน ขนาด 150x400 และ 150x200
19 มิ.ย. 2563 | 10 รูป
 

โครงการซื้อติดตั้งระบบเสียงตามสายภายในหมู่บ้านสันกอง หมู่ที่ 7 ตำบลแม่ไร่ จำนวน 40 จุด
19 มิ.ย. 2563 | 6 รูป

โครงการต่อเติมสะพานทางเชื่อมระหว่างอาคารของเทศบาลตำบลแม่ไร่ กว้าง 1.50 เมตร ยาว 9.40 เมตร พร้อมราวกันตก
19 มิ.ย. 2563 | 9 รูป

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยไร่ หมู่ที่ 6 ซอย 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 15 เซนติเมตร พร้อมไหล่ทางดินลูกรัง 50 เซนติเมตร
19 มิ.ย. 2563 | 9 รูป
 

วันที่ 17 มิถุนายน 2563 กองช่างเทศบาลตำบลแม่ไร่ ได้ดำเนินการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอยชัย หมู่ที่ 8 ซอย 15 เชื่อมซอย 13 ตำบลแม่ไร่
18 มิ.ย. 2563 | 7 รูป

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนชัย หมู่ที่ 8 ซอย 15 เชื่อมซอย 13 กว้าง 4 เมตร ยาว 54.5 เมตร หนา 15 เซนติเมตร
18 มิ.ย. 2563 | 8 รูป

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันกองใหม่ หมู่ที่ 9 ทางเข้าฌาปนสถานบ้านสันกองใหม่ กว้าง 4 เมตร ยาว 164 เมตร หนา 15 เซนติเมตร พร้อมไหล่ทางดินลูกรัง 30 เซนติเมตร
18 มิ.ย. 2563 | 7 รูป
 


หน้าที่ :: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | สุดท้าย
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ 65563 ครั้ง
 ผู้ชมออนไลน์ขณะนี้ 1 ไอพี
999archslotsoccerjqk44binjqk41casinoslotxojoker
สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
โทรศัพท์ /โทรสาร 0-53667-505

สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ.2016 เทศบาลตำบลแม่ไร่ ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์