Untitled Document
หน้าแรกเว็บไซต์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูลจัดซื้อจ้ดจ้าง
ผลงาน/ภาพกิจกรรม
สิ่งดีๆ ในตำบลแม่ไร่
งานบริการประชาชน
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแม่ไร่
เว็บบอร์ด
ร้องทุกข์-ร้องเรียน
ติดต่อเจ้าหน้าที่
 
สภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ศักยภาพ
ปัญหาสำคัญ
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
ผู้นำท้องถิ่น
 
ประกาศใช้แผนเล่ม 5
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561-2564 )
ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลแม่ไร่
 
แผนการดำเนินงาน พ.ศ. 2562
ประกาศแผนดำเนินงาน พ.ศ 2562
สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่ไร่ (ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙)
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 (1)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 (2)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 (3)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 (4)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 (5)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 (6)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 (7)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 (8)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561
• เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559
• เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558
 
• สรุปรายรับ-รายจ่ายประจำปี 2557
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
กฎกระทรวงกำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือและวงเงินการจัดซื้อ จัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ.2560
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ไร่ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558
คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542
พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508 (ฉบับล่าสุด)
พ.ร.บ.ภาษีป้าย พ.ศ.2510 (ฉบับล่าสุด)
พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 (ฉบับล่าสุด)
พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 (ฉบับล่าสุด)
 
เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
จังหวัดเชียงราย
เทศบาลนครเชียงราย
ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด
สนง.เกษตรจังหวัด
สนง.เกษตรและสหกรณ์
สนง.สถิติจังหวัด
สนง.ประกันสังคม
สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
สถานีอุตุนิยมวิทยา
สนง.คลังจังหวัด
ศูนย์การศึกษานอกร.ร.
ททท.ภาคเหนือเขต 2
ด่านศุลกากรแม่สาย
ศูนย์ท่องเที่ยวเชียงราย
 
แผนที่เชียงราย GIS Map
 
วิถีเรียนรู้ชุมชน เดินตามรอยพ่อ น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
24 พ.ย. 2560 | 9 รูป

โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการสุขภาพหนึ่งเดียวระดับตำบล PODD (
15 พ.ย. 2560 | 5 รูป

นายอำเภอวันดี ราชชมภู เยี่ยมพร้อมมอบนโยบาย ณ เทศบาลตำบลแม่ไร่
9 พ.ย. 2560 | 5 รูป
 

พิธีถวายดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
30 ต.ค. 2560 | 10 รูป

พิธีถวายบังคมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช ประจำปี 2560
25 ต.ค. 2560 | 3 รูป

ประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ไร่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2
11 ต.ค. 2560 | 5 รูป
 

กิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ
28 ก.ย. 2560 | 5 รูป

โครงการอำเภอยิ้ม (อำเภอเคลื่อนที่)
19 ก.ย. 2560 | 12 รูป

โครงการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนในเรื่องการมีส่วนร่วมในการช่วยกันควบคุมโรคติดต่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
15 ก.ย. 2560 | 3 รูป
 

โครงการรณรงค์ปลูกต้นไม้เพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
14 ก.ย. 2560 | 9 รูป

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2560
11 ส.ค. 2560 | 5 รูป

โครงการส่งเสริมการใช้และผลิตสารอินทรีย์ชีวภาพในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชในนาข้าวด้วยวิธีธรรมชาติ กิจกรรมโครงการกบคืนนา ปลาคืนทุ่ง หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
11 ส.ค. 2560 | 9 รูป
 

ประชุมโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
7 ส.ค. 2560 | 6 รูป

โครงการ "ทำบุญตักบาตร รักษาศีล ฟังธรรม เจริญจิตภาวนา"
7 ส.ค. 2560 | 5 รูป

กิจกรรมอบรมส่งเสริมอาชีพการทำน้ำผลไม้ปั่น
7 ส.ค. 2560 | 6 รูป
 

โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ อบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการสถานที่จำหน่ายอาหาร และสะสมอาหาร กิจกรรมตรวจประเมินเพื่อต่ออายุใบรับรองมาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
4 ส.ค. 2560 | 0 รูป

โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
26 ก.ค. 2560 | 4 รูป

โครงการส่งเสริมการแปรูปสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
25 ก.ค. 2560 | 6 รูป
 

ภาพเหตุอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก ในเขตพื้นที่ตำบลแม่ไร่
25 ก.ค. 2560 | 15 รูป

พ่นหมอกควัน พื้นที่ หมู่ที่ 1 บ้านป่ากว๋าว
24 ก.ค. 2560 | 8 รูป

การประชุมเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาปี 2560 และ ปี2561
21 ก.ค. 2560 | 4 รูป
 

โครงการขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยจราจร
21 ก.ค. 2560 | 4 รูป

ปลูกป่าในพื้นที่ตำบลแม่ไร่
21 ก.ค. 2560 | 4 รูป

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ไร่และประชาชนเข้าร่วมกราบพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
14 ก.ค. 2560 | 5 รูป
 

กิจกรรมฝึกอบรมการทำดอกไม้ประดิษฐ์ (ดอกไม้จันทน์
12 ก.ค. 2560 | 5 รูป

พ่นหมอกควัน พื้นที่ หมู่ที่ 5 บ้านดงมะตืน
12 ก.ค. 2560 | 8 รูป

ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2560
11 ก.ค. 2560 | 10 รูป
 

ประชุมหารือแนวทางการจัดการขยะ
7 ก.ค. 2560 | 4 รูป

กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา
7 ก.ค. 2560 | 14 รูป

พ่นหมอกควัน พื้นที่ บ้านฮ่องแฮ่ หมู่ที่ 4
3 ก.ค. 2560 | 7 รูป
 

พ่นหมอกควัน พื้นที่ บ้านป่าสักขวาง หมู่ที่ 3
29 มิ.ย. 2560 | 4 รูป

ประชุมสภาเทศบาลเทศบาลตำบลแม่ไร่ สมัยสามัญสมัยที่2ครั้งที่1
29 มิ.ย. 2560 | 7 รูป

พ่นหมอกควัน พื้นที่ หมู่ที่ 7 บ้านสันกอง
29 มิ.ย. 2560 | 7 รูป
 


หน้าที่ :: 1 [2] 3 4 | สุดท้าย
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ 57470 ครั้ง
 ผู้ชมออนไลน์ขณะนี้ 1 ไอพี

สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
โทรศัพท์ /โทรสาร 0-53667-505

สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ.2016 เทศบาลตำบลแม่ไร่ ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์