Untitled Document
หน้าแรกเว็บไซต์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูลจัดซื้อจ้ดจ้าง
ผลงาน/ภาพกิจกรรม
สิ่งดีๆ ในตำบลแม่ไร่
งานบริการประชาชน
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแม่ไร่
เว็บบอร์ด
ร้องทุกข์-ร้องเรียน
ติดต่อเจ้าหน้าที่
 
สภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ศักยภาพ
ปัญหาสำคัญ
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
ผู้นำท้องถิ่น
 
ประกาศใช้แผนเล่ม 5
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561-2564 )
ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลแม่ไร่
 
แผนการดำเนินงาน พ.ศ. 2562
ประกาศแผนดำเนินงาน พ.ศ 2562
สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่ไร่ (ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙)
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 (1)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 (2)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 (3)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 (4)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 (5)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 (6)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 (7)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 (8)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561
• เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559
• เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558
 
• สรุปรายรับ-รายจ่ายประจำปี 2557
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
กฎกระทรวงกำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือและวงเงินการจัดซื้อ จัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ.2560
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ไร่ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558
คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542
พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508 (ฉบับล่าสุด)
พ.ร.บ.ภาษีป้าย พ.ศ.2510 (ฉบับล่าสุด)
พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 (ฉบับล่าสุด)
พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 (ฉบับล่าสุด)
 
เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
จังหวัดเชียงราย
เทศบาลนครเชียงราย
ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด
สนง.เกษตรจังหวัด
สนง.เกษตรและสหกรณ์
สนง.สถิติจังหวัด
สนง.ประกันสังคม
สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
สถานีอุตุนิยมวิทยา
สนง.คลังจังหวัด
ศูนย์การศึกษานอกร.ร.
ททท.ภาคเหนือเขต 2
ด่านศุลกากรแม่สาย
ศูนย์ท่องเที่ยวเชียงราย
 
แผนที่เชียงราย GIS Map
 
โครงการอบรมให้ความรู้การนวดด้วยสมุนไพรลูกประคบ
29 มิ.ย. 2560 | 9 รูป

เจ้าหน้าที่ ทต.แม่ไร่ ได้ร่วมกันทำความสะอาด ศพด.ป่าสักขวาง
27 มิ.ย. 2560 | 5 รูป

เมื่อวันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560 เทศบาลตำบลแม่ไร่ ต้อนรับและให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยได้รับการแนำนำในการพัฒนาระบบให้ได้มาตรฐาน
27 มิ.ย. 2560 | 8 รูป
 

โครงการส่งเสริมสุขภาพตามหลัก 3อ. 2ส.
27 มิ.ย. 2560 | 5 รูป

พ่นหมอกควัน พื้นที่ หมู่ที่ 9 บ้านสันกองใหม่
27 มิ.ย. 2560 | 5 รูป

กิจกรรมปั่นจักรยานรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
26 มิ.ย. 2560 | 13 รูป
 

พ่นหมอกควัน พื้นที่ หมู่ที่ 6 บ้านห้วยไร่
26 มิ.ย. 2560 | 4 รูป

พ่นหมอกควัน พื้นที่ หมู่ที่ 2 บ้านสันกอง
26 มิ.ย. 2560 | 4 รูป

โครงการสร้างจิตสำนึกการใช้สารเคมีแก่กลุ่มเกษตรกร
23 มิ.ย. 2560 | 14 รูป
 

พ่นหมอกควัน พื้นที่ หมู่ที่ 1 บ้านป่ากว๋าว
23 มิ.ย. 2560 | 8 รูป

โครงการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
23 มิ.ย. 2560 | 5 รูป

โครงการให้ความรู้ดูแลสุขภาพ แก่ผู้สูงอายุ
22 มิ.ย. 2560 | 4 รูป
 

พ่นหมอกควัน พื้นที่ หมู่ที่ 8 บ้านดอนชัย
22 มิ.ย. 2560 | 7 รูป

พ่นหมอกควัน พื้นที่ หมู่ที่6 บ้านห้วยไร่
21 มิ.ย. 2560 | 8 รูป

โครงการอบรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
21 มิ.ย. 2560 | 7 รูป
 

โครงการส่งเสริมการใช้และผลิตสารอินทรีย์ในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืช
20 มิ.ย. 2560 | 10 รูป

ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง)
20 มิ.ย. 2560 | 4 รูป

มหกรรมสุขภาพดีวิถีชีวิตไทยคนแม่ไร่
20 มิ.ย. 2560 | 20 รูป
 

เทศบาลตำบลแม่ไร่จัดกิจกรรมปั่นจักรยานวันต่อต้านยาเสพติดโลก
20 มิ.ย. 2560 | 3 รูป

ออกพื้นที่แจ้งผู้ประกอบการโรงเผาอิฐมอญในพื้นที่ตำบลแม่ไร่ให้ระงับการเผา
28 ก.พ. 2560 | 5 รูป

โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ กิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการสถานที่จำหน่ายอาหาร สถานที่สะสมอาหาร และผู้สัมผัสอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
19 พ.ค. 2559 | 0 รูป
 

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2559
28 เม.ย. 2559 | 13 รูป

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2559
28 เม.ย. 2559 | 7 รูป

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
24 ก.ย. 2558 | 0 รูป
 

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
24 ก.ย. 2558 | 0 รูป

เทศบาลตำบลแม่ไร่จัดกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ Maerai Bike for MOM ซ้อมปั่นจักรยาน Bike for MOM
17 ส.ค. 2558 | 30 รูป

เทศบาลตำบลแม่ไร่ร่วมกับประชาชนทุกภาคส่วนร่วมจัดพิธีถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558
17 ส.ค. 2558 | 30 รูป
 

วันที่ 17 มิถุนายน 2558 เทศบาลตำบลแม่ไร่เข้ารับการตรวจประเมินโครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง
19 มิ.ย. 2558 | 5 รูป

เทศบาลตำบลแม่ไร่ งานป้องกันฯ ทต.แม่ไร่ ได้จัดฝึกอบรมโครงการขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินันในการจราจร ประจำปีงบประมาณ 2558
5 มิ.ย. 2558 | 15 รูป

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เทศบาลตำบลแม่ไร่ ร่วมกับทุกภาคส่วนร่วมกันดำเนินกิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ หมู่ที่ 5 และ หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ไร่
29 พ.ค. 2558 | 30 รูป
 

นายสมศักดิ์ คณาคำ นายอำเภอแม่จันเป็นประธานการประชุม War Room แก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก
27 พ.ค. 2558 | 7 รูป

เทศบาลตำบลแม่ไร่ งานป้องกันฯ ทต.แม่ไร่ ได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน ผู้ประสบภัยจากพายุฝนฟ้าคะนอง
14 พ.ค. 2558 | 8 รูป

เทศบาลตำบลแม่ไร่ร่วมกับสมาชิก อปพร.ทต.แม่ไร่ ร่วมจัดกิจกรรมวัน อปพร.แห่งชาติ
14 พ.ค. 2558 | 10 รูป
 


หน้าที่ :: 1 2 [3] 4 | สุดท้าย
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ 57470 ครั้ง
 ผู้ชมออนไลน์ขณะนี้ 1 ไอพี

สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
โทรศัพท์ /โทรสาร 0-53667-505

สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ.2016 เทศบาลตำบลแม่ไร่ ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์