Untitled Document
หน้าแรกเว็บไซต์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูลจัดซื้อจ้ดจ้าง
ผลงาน/ภาพกิจกรรม
สิ่งดีๆ ในตำบลแม่ไร่
งานบริการประชาชน
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแม่ไร่
เว็บบอร์ด
ร้องทุกข์-ร้องเรียน
ติดต่อเจ้าหน้าที่
 
สภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ศักยภาพ
ปัญหาสำคัญ
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
ผู้นำท้องถิ่น
 
ประกาศใช้แผนเล่ม 5
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561-2564 )
ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลแม่ไร่
 
แผนการดำเนินงาน พ.ศ. 2562
ประกาศแผนดำเนินงาน พ.ศ 2562
สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่ไร่ (ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙)
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 (1)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 (2)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 (3)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 (4)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 (5)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 (6)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 (7)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 (8)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561
• เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559
• เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558
 
• สรุปรายรับ-รายจ่ายประจำปี 2557
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
กฎกระทรวงกำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือและวงเงินการจัดซื้อ จัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ.2560
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ไร่ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558
คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542
พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508 (ฉบับล่าสุด)
พ.ร.บ.ภาษีป้าย พ.ศ.2510 (ฉบับล่าสุด)
พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 (ฉบับล่าสุด)
พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 (ฉบับล่าสุด)
 
เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
จังหวัดเชียงราย
เทศบาลนครเชียงราย
ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด
สนง.เกษตรจังหวัด
สนง.เกษตรและสหกรณ์
สนง.สถิติจังหวัด
สนง.ประกันสังคม
สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
สถานีอุตุนิยมวิทยา
สนง.คลังจังหวัด
ศูนย์การศึกษานอกร.ร.
ททท.ภาคเหนือเขต 2
ด่านศุลกากรแม่สาย
ศูนย์ท่องเที่ยวเชียงราย
 
แผนที่เชียงราย GIS Map
 
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2559
28 เม.ย. 2559 | 7 รูป

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
24 ก.ย. 2558 | 0 รูป

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
24 ก.ย. 2558 | 0 รูป
 

เทศบาลตำบลแม่ไร่จัดกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ Maerai Bike for MOM ซ้อมปั่นจักรยาน Bike for MOM
17 ส.ค. 2558 | 30 รูป

เทศบาลตำบลแม่ไร่ร่วมกับประชาชนทุกภาคส่วนร่วมจัดพิธีถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558
17 ส.ค. 2558 | 30 รูป

วันที่ 17 มิถุนายน 2558 เทศบาลตำบลแม่ไร่เข้ารับการตรวจประเมินโครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง
19 มิ.ย. 2558 | 5 รูป
 

เทศบาลตำบลแม่ไร่ งานป้องกันฯ ทต.แม่ไร่ ได้จัดฝึกอบรมโครงการขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินันในการจราจร ประจำปีงบประมาณ 2558
5 มิ.ย. 2558 | 15 รูป

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เทศบาลตำบลแม่ไร่ ร่วมกับทุกภาคส่วนร่วมกันดำเนินกิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ หมู่ที่ 5 และ หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ไร่
29 พ.ค. 2558 | 30 รูป

นายสมศักดิ์ คณาคำ นายอำเภอแม่จันเป็นประธานการประชุม War Room แก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก
27 พ.ค. 2558 | 7 รูป
 

เทศบาลตำบลแม่ไร่ งานป้องกันฯ ทต.แม่ไร่ ได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน ผู้ประสบภัยจากพายุฝนฟ้าคะนอง
14 พ.ค. 2558 | 8 รูป

เทศบาลตำบลแม่ไร่ร่วมกับสมาชิก อปพร.ทต.แม่ไร่ ร่วมจัดกิจกรรมวัน อปพร.แห่งชาติ
14 พ.ค. 2558 | 10 รูป

เทศบาลตำบลแม่ไร่ ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ไร่ ทำการพ่นหมอกควัน เพื่อเตรียมความพร้อมโครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ (ไข้เลือดออก)
14 พ.ค. 2558 | 10 รูป
 

เทศบาลตำบลแม่ไร่เปิดศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2558
14 พ.ค. 2558 | 13 รูป

เทศบาลตำบลแม่ไร่จัดฝึกอบรมโครงการให้ความรู้แก่ประชาชนด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย ป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าประจำปีงบประมาณ 2558
14 พ.ค. 2558 | 5 รูป

เทศบาลตำบลแม่ไร่เปิดศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2558
7 ม.ค. 2558 | 5 รูป
 

เทศบาลตำบลแม่ไร่มอบผ้าห่มกันหนาวตามโครงการเทศบาลตำบลแม่ไร่ต้านภัยหนาว
19 ธ.ค. 2557 | 6 รูป

เทศบาลตำบลแม่ไร่ร่วมกับประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา
9 ธ.ค. 2557 | 12 รูป

ท่านนายกฯ ปลัดเทศบาลตำบลแม่ไร่ กองช่าง ดูสถานที่ก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่มาก บ้านป่ากว๋าว หมู่ที่ 1
8 ธ.ค. 2557 | 3 รูป
 

ท่านนายกฯ ปลัดเทศบาลตำบลแม่ไร่ กองการศึกษา กองช่าง ดูสถานที่ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านห้วยไร่ หมู่ที่ 6
8 ธ.ค. 2557 | 3 รูป

เทศบาลตำบลแม่ไร่รณรงค์ลดการใช้น้ำมันทอดซ้ำ และมอบป้ายร้านค้าปลอดภัยไม่ใช้น้ำมันทอดซ้ำ 100%
26 พ.ย. 2557 | 5 รูป


หน้าที่ :: 1 2 [3]
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ 49092 ครั้ง
 ผู้ชมออนไลน์ขณะนี้ 1 ไอพี

สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
โทรศัพท์ /โทรสาร 0-53667-505

สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ.2016 เทศบาลตำบลแม่ไร่ ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์