Untitled Document
หน้าแรกเว็บไซต์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูลจัดซื้อจ้ดจ้าง
ผลงาน/ภาพกิจกรรม
สิ่งดีๆ ในตำบลแม่ไร่
งานบริการประชาชน
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแม่ไร่
เว็บบอร์ด
ร้องทุกข์-ร้องเรียน
ติดต่อเจ้าหน้าที่
 
สภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ศักยภาพ
ปัญหาสำคัญ
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
ผู้นำท้องถิ่น
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565)
ประกาศใช้แผนเล่ม 5
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561-2564 )
ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลแม่ไร่
 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
แผนการดำเนินงาน พ.ศ. 2562
ประกาศแผนดำเนินงาน พ.ศ 2562
สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่ไร่ (ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙)
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 (1)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 (2)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 (3)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 (4)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 (5)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 (6)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 (7)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 (8)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561
• เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559
• เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558
 
• สรุปรายรับ-รายจ่ายประจำปี 2557
 
ประกาศใช้ เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่ไร่
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
กฎกระทรวงกำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือและวงเงินการจัดซื้อ จัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ.2560
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ไร่ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558
คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542
พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508 (ฉบับล่าสุด)
พ.ร.บ.ภาษีป้าย พ.ศ.2510 (ฉบับล่าสุด)
พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 (ฉบับล่าสุด)
พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 (ฉบับล่าสุด)
 
เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
จังหวัดเชียงราย
เทศบาลนครเชียงราย
ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด
สนง.เกษตรจังหวัด
สนง.เกษตรและสหกรณ์
สนง.สถิติจังหวัด
สนง.ประกันสังคม
สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
สถานีอุตุนิยมวิทยา
สนง.คลังจังหวัด
ศูนย์การศึกษานอกร.ร.
ททท.ภาคเหนือเขต 2
ด่านศุลกากรแม่สาย
ศูนย์ท่องเที่ยวเชียงราย
 
แผนที่เชียงราย GIS Map
 

วันจันทร์ ที่ 9 ธันวาคม 2562 เทศบาลตำบลแม่ไร่โดยนายสำราญ สันตุ้ยลือ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ไร่ เป็นประธานเปิดการประชุม ร่วมด้วยนายจิตร ห้วยไชย รองนายกเทศมนตรี นายเสรี อิ่นแก้ว รองนายกเทศมนตรี จ่าสิบตำรวจหญิงกฐิน มงคลเวชวิไล ปลัดเทศบาล และตัวแทนหมู่บ้านทั้ง 9 หมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลแม่ไร่ ร่วมประชุมเรื่องการออกสำรวจที่ดิน ตามพ.ร.บ.ที่ดินและสิงปลูกสร้าง ปี 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่ไร่
9 ธ.ค. 2562

โครงการส่งเสริมกระบวนการจัดทำแผนชุมชน เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ
29 พ.ย. 2562
 

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เทศบาลตำบลแม่ไร่ โดยนายสำราญ สันตุ้ยลือ นายกเทศบาลตำบลแม่ไร่ ได้จัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ไร่สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ไร่
15 พ.ย. 2562

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เทศบาลตำบลแม่ไร่ โดยนายสำราญ สันตุ้ยลือ นายกเทศบาลตำบลแม่ไร่ พร้อมพนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาล และผู้นำชุมชน ร่วมงานวันลอยกระทง ณ ที่ว่าการอำเภอแม่จัน
15 พ.ย. 2562
 

วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เทศบาลตำบลแม่ไร่โดยนายสำราญ สันตุ้ยลือ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ไร่ พร้อมด้วยนายสมจิตต์ ใจประการ รองปลัดเทศบาลและนายศิริพงษ์ อินทรีย์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ เข้าร่วม ประชุมชี้แจงแบบสำรวจข้อมูลเศรษฐกิจ สังคม ด้วยการ "ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ" ในการจัดทำแผนหมู่บ้าน/ชุมชน ในการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์
6 พ.ย. 2562

วันที่ 26 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. ร.ต.คเชนทร์ เทพสุรินทร์ หน.ชุดปฎิบัติการกิจการพลเรือนที่ 2 (AD3) พร้อมลูกชุด ได้เข้ามาสอบถามข้อมูลบ้านห้วยไร่ และจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน และร่วมหารื้อในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ ในการพัฒนาหมู่บ้านในขั้นตอนต่อไป
27 ต.ค. 2562
 
ดูทั้งหมด
ประกาศใช้ พรบ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
( ประกาศเมื่อ 09/12/2562 เปิดอ่าน 2 ครั้ง )
เอกสารแนบท้ายประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563
( ประกาศเมื่อ 29/11/2562 เปิดอ่าน 12 ครั้ง )
ประกาศเทศบาลแม่ไร่ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563
( ประกาศเมื่อ 29/11/2562 เปิดอ่าน 9 ครั้ง )
ประกาศ เรื่องการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง
( ประกาศเมื่อ 01/11/2562 เปิดอ่าน 89 ครั้ง )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาค ค
( ประกาศเมื่อ 31/10/2562 เปิดอ่าน 40 ครั้ง )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลแม่ไร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 5 ตำแหน่ง
( ประกาศเมื่อ 30/10/2562 เปิดอ่าน 92 ครั้ง )
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 4
( ประกาศเมื่อ 18/10/2562 เปิดอ่าน 30 ครั้ง )
ประกาศรับสมัครสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลแม่ไร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
( ประกาศเมื่อ 10/10/2562 เปิดอ่าน 153 ครั้ง )
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ไร่ เรื่อง ผลการตรวจสอบอาคารตามมาตรา 32 ทวิ แห่ง พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2562 ประจำเดือนกันยายน 2562
( ประกาศเมื่อ 10/10/2562 เปิดอ่าน 28 ครั้ง )
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ไร่ เรื่อง ระเบียบเทศบาลตำบลแม่ไร่ว่าด้วยการบริหารกิจการและบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ.2562
( ประกาศเมื่อ 10/10/2562 เปิดอ่าน 24 ครั้ง )
ดูทั้งหมด
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ไร่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (โครงการประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน และ โครงการประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน)
( ประกาศเมื่อ 13/11/2562 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ไร่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
( ประกาศเมื่อ 04/11/2562 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ไร่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนชัย หมู่ 8 ซอย 12 เชื่อมซอย 9 หมู่ 1 บ้านป่ากว๋าว)
( ประกาศเมื่อ 01/11/2562 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า 55 แรงม้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
( ประกาศเมื่อ 13/09/2562 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว206 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2562)
( ประกาศเมื่อ 29/08/2562 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )
ประกวดราคาซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า 55 แรงม้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
( ประกาศเมื่อ 29/08/2562 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ไร่ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
( ประกาศเมื่อ 22/08/2562 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ไร่ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
( ประกาศเมื่อ 30/07/2562 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ไร่ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
( ประกาศเมื่อ 30/05/2562 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )
สูตรการปรับราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำ หมู่ 2 ซอย 13 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
( ประกาศเมื่อ 29/03/2562 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )
ดูทั้งหมด
บรรยากาศพิธีอัญเชิญพระอุปคุตขึ้นจากลำน้ำกก
( Update วันที่ 11 ธันวาคม 2019 เวลา 00:38:46 นาที )
เปิดป้ายนิกายตันตระวัชรยานแห่งภูฏานในประเทศไทยที่จังหวัดเชียงราย
( Update วันที่ 09 ธันวาคม 2019 เวลา 11:44:43 นาที )
ขอรับบริจาคเลือดให้คุณชูชาติ คำวิชัย ที่ รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ ค่ะ
( Update วันที่ 09 ธันวาคม 2019 เวลา 10:46:18 นาที )
โครงการ 100 เดียวเที่ยวไทย รอบ 2 มาแล้ว.. ส่งความสุขให้คนไทยฉลองปีใหม่เที่ยวไทยในราคา 100 เดียว เปิดลงทะเบียนซื้อของขวัญ 11-12 ธันวาคม 2562 นี้
( Update วันที่ 06 ธันวาคม 2019 เวลา 00:53:03 นาที )
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายนำจิตอาสาฯ ร่วมพัฒนา
( Update วันที่ 05 ธันวาคม 2019 เวลา 15:04:30 นาที )
เปิดเทศกาลแห่งความสุข! แอ่วดอยม่วนใจ เล่น ชม ช็อป ชิล สไตล์ Go Green ทั้งครอบครัวใน
( Update วันที่ 04 ธันวาคม 2019 เวลา 17:21:54 นาที )
โครงการ Street Art King Bhumibol บริเวณกำแพงอาคารดาวน์ทาวน์ ศูนย์บริการการท่องเที่ยวและขนส่งมวลชนนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย
( Update วันที่ 04 ธันวาคม 2019 เวลา 12:11:54 นาที )
 

นายสำราญ สันตุ้ยลือ
นายกเทศมนตรีตำบลแม่ไร
 

จสต.หญิงกฐิน มงคลเวชวิไล
ปลัดเทศบาลตำบลแม่ไร่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ดาวน์โหลดหนังสือราชการ สถ. จ.เชียงราย

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ 61396 ครั้ง
 ผู้ชมออนไลน์ขณะนี้ 1 ไอพี

สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
โทรศัพท์ /โทรสาร 0-53667-505

สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ.2016 เทศบาลตำบลแม่ไร่ ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์