Untitled Document
หน้าแรกเว็บไซต์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูลจัดซื้อจ้ดจ้าง
ผลงาน/ภาพกิจกรรม
สิ่งดีๆ ในตำบลแม่ไร่
งานบริการประชาชน
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแม่ไร่
เว็บบอร์ด
ร้องทุกข์-ร้องเรียน
ติดต่อเจ้าหน้าที่
 
สภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ศักยภาพ
ปัญหาสำคัญ
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
ผู้นำท้องถิ่น
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565)
ประกาศใช้แผนเล่ม 5
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561-2564 )
ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลแม่ไร่
 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
แผนการดำเนินงาน พ.ศ. 2562
ประกาศแผนดำเนินงาน พ.ศ 2562
สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่ไร่ (ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙)
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 (1)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 (2)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 (3)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 (4)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 (5)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 (6)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 (7)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 (8)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561
• เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559
• เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558
 
• สรุปรายรับ-รายจ่ายประจำปี 2557
 
ประกาศใช้ เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่ไร่
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
กฎกระทรวงกำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือและวงเงินการจัดซื้อ จัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ.2560
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ไร่ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558
คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542
พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508 (ฉบับล่าสุด)
พ.ร.บ.ภาษีป้าย พ.ศ.2510 (ฉบับล่าสุด)
พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 (ฉบับล่าสุด)
พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 (ฉบับล่าสุด)
 
เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
จังหวัดเชียงราย
เทศบาลนครเชียงราย
ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด
สนง.เกษตรจังหวัด
สนง.เกษตรและสหกรณ์
สนง.สถิติจังหวัด
สนง.ประกันสังคม
สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
สถานีอุตุนิยมวิทยา
สนง.คลังจังหวัด
ศูนย์การศึกษานอกร.ร.
ททท.ภาคเหนือเขต 2
ด่านศุลกากรแม่สาย
ศูนย์ท่องเที่ยวเชียงราย
 
แผนที่เชียงราย GIS Map
 

วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เทศบาลตำบลแม่ไร่โดยนายสำราญ สันตุ้ยลือ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ไร่ พร้อมด้วยนายสมจิตต์ ใจประการ รองปลัดเทศบาลและนายศิริพงษ์ อินทรีย์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ เข้าร่วม ประชุมชี้แจงแบบสำรวจข้อมูลเศรษฐกิจ สังคม ด้วยการ "ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ" ในการจัดทำแผนหมู่บ้าน/ชุมชน ในการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์
6 พ.ย. 2562

วันที่ 26 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. ร.ต.คเชนทร์ เทพสุรินทร์ หน.ชุดปฎิบัติการกิจการพลเรือนที่ 2 (AD3) พร้อมลูกชุด ได้เข้ามาสอบถามข้อมูลบ้านห้วยไร่ และจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน และร่วมหารื้อในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ ในการพัฒนาหมู่บ้านในขั้นตอนต่อไป
27 ต.ค. 2562
 

ตามที่สำนักทรัพยกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงรายและเทศบาลตำบลแม่ไร่ ได้ดำเนินการก่อสร้างฝายแบบกล่องเกเบี้ยน เพื่อใช้ในการดักตะกอนทรายและเศษไม้ก่อนถึงหน้าฝายถาวรในเขตพื้นที่ตำบลแม่ไร่ นั้น บัดนี้การก่อสร้างแล้วเสร็จเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการรวมทั้งหมดจำนวน 5 ฝาย ในวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2562
27 ต.ค. 2562

วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เทศบาลตำบลแม่ไร่ นำโดยนายสำราญ สันตุ้ยลือ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ไร่ จสต.หญิง กฐิน มงคลเวชวิไล ปลัดเทศบาลตำบลแม่ไร่ พร้อมเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแม่ไร่ เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมอำเภอแม่จัน
24 ต.ค. 2562
 

พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ณ หมู่5 บ้านดงมะตืน วันที่ 21 ตุลาคม 2562
22 ต.ค. 2562

วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เทศบาลตำบลแม่ไร่ นำโดยนายสำราญ สันตุ้ยลือ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ไร่ จสต.หญิง กฐิน มงคลเวชวิไล ปลัดเทศบาลตำบลแม่ไร่ พร้อมผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแม่ไร่ เข้าร่วมพิธี ไหว้สาแม่ฟ้าหลวง รำลึกถึงสมเด็จย่า ณ พระตำหนักดอยตุง
21 ต.ค. 2562
 
ดูทั้งหมด
ประกาศ เรื่องการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง
( ประกาศเมื่อ 01/11/2562 เปิดอ่าน 67 ครั้ง )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาค ค
( ประกาศเมื่อ 31/10/2562 เปิดอ่าน 28 ครั้ง )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลแม่ไร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 5 ตำแหน่ง
( ประกาศเมื่อ 30/10/2562 เปิดอ่าน 78 ครั้ง )
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 4
( ประกาศเมื่อ 18/10/2562 เปิดอ่าน 21 ครั้ง )
ประกาศรับสมัครสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลแม่ไร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
( ประกาศเมื่อ 10/10/2562 เปิดอ่าน 131 ครั้ง )
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ไร่ เรื่อง ผลการตรวจสอบอาคารตามมาตรา 32 ทวิ แห่ง พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2562 ประจำเดือนกันยายน 2562
( ประกาศเมื่อ 10/10/2562 เปิดอ่าน 18 ครั้ง )
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ไร่ เรื่อง ระเบียบเทศบาลตำบลแม่ไร่ว่าด้วยการบริหารกิจการและบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ.2562
( ประกาศเมื่อ 10/10/2562 เปิดอ่าน 15 ครั้ง )
ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำเดือน ตุลาคม 2562
( ประกาศเมื่อ 08/10/2562 เปิดอ่าน 12 ครั้ง )
คู่มือปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยและการก่อสร้างอาคารในพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหว ฉบับประชาชน http://subsites.dpt.go.th/…/…/pdf/doc_work/62/standard62.pdf
( ประกาศเมื่อ 11/09/2562 เปิดอ่าน 81 ครั้ง )
ประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวัง ควบคุมโรคระบาดสัตว์ ชนิดโรคอหิวาห์แอฟริกาในสุกร https://www.youtube.com/watch?v=LQeYFjxrLpw&feature=youtu.be
( ประกาศเมื่อ 04/09/2562 เปิดอ่าน 59 ครั้ง )
ดูทั้งหมด
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ไร่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (โครงการประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน และ โครงการประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน)
( ประกาศเมื่อ 13/11/2562 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ไร่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
( ประกาศเมื่อ 04/11/2562 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ไร่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนชัย หมู่ 8 ซอย 12 เชื่อมซอย 9 หมู่ 1 บ้านป่ากว๋าว)
( ประกาศเมื่อ 01/11/2562 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า 55 แรงม้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
( ประกาศเมื่อ 13/09/2562 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว206 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2562)
( ประกาศเมื่อ 29/08/2562 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )
ประกวดราคาซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า 55 แรงม้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
( ประกาศเมื่อ 29/08/2562 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ไร่ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
( ประกาศเมื่อ 22/08/2562 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ไร่ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
( ประกาศเมื่อ 30/07/2562 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ไร่ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
( ประกาศเมื่อ 30/05/2562 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )
สูตรการปรับราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำ หมู่ 2 ซอย 13 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
( ประกาศเมื่อ 29/03/2562 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )
ดูทั้งหมด
โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดแม่สาย จัดประชุมหารือประสานเตรียมการจัดแข่งขันวิ่งนี้ทำเพื่อน้อง
( Update วันที่ 13 พฤศจิกายน 2019 เวลา 13:34:38 นาที )
ภาพยรรยากาศลอยกระทง เทศบาลนครเชียงราย
( Update วันที่ 13 พฤศจิกายน 2019 เวลา 12:19:46 นาที )
ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย ขอความร่วมมือประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตปลอดภัยการเดินอากาศ งดปล่อยโคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นสู่อากาศ ระหว่างวันที่ 10 -12 พฤศจิกายน 2562นี้
( Update วันที่ 11 พฤศจิกายน 2019 เวลา 18:58:13 นาที )
ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย แจ้งปรับเปลี่ยนเวลาเที่ยวบิน ช่วงเทศกาลลอยกระทง
( Update วันที่ 08 พฤศจิกายน 2019 เวลา 08:44:20 นาที )
14 พ.ย. Kick off รณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัดแก่เด็กอายุ 1-12 ปี ทั่วประเทศฟรี ทั้งชาวไทยและต่างชาติในกลุ่มที่ยังได้รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์
( Update วันที่ 07 พฤศจิกายน 2019 เวลา 15:17:42 นาที )
Vlogger สายท่องเที่ยวห้ามพลาด งาน Limitless Thailand Travel Vlogger Workshop ดึงเหล่า Vlogger ท่องเที่ยวชั้นนำของไทย เผยเคล็ดลับเพิ่ม Follower เทคนิคถ่ายวิดีโอให้โดนใจ พร้อมชิงของรางวัลเด็ดๆ
( Update วันที่ 07 พฤศจิกายน 2019 เวลา 08:50:53 นาที )
7 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป ตม. เมียนมา จะเก็บสำเนาหนังสือผ่านแดนชั่วคราว(30 บาท)
( Update วันที่ 06 พฤศจิกายน 2019 เวลา 14:55:23 นาที )
 

นายสำราญ สันตุ้ยลือ
นายกเทศมนตรีตำบลแม่ไร
 

จสต.หญิงกฐิน มงคลเวชวิไล
ปลัดเทศบาลตำบลแม่ไร่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ดาวน์โหลดหนังสือราชการ สถ. จ.เชียงราย

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ 60897 ครั้ง
 ผู้ชมออนไลน์ขณะนี้ 1 ไอพี

สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
โทรศัพท์ /โทรสาร 0-53667-505

สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ.2016 เทศบาลตำบลแม่ไร่ ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์