Untitled Document
หน้าแรกเว็บไซต์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูลจัดซื้อจ้ดจ้าง
ผลงาน/ภาพกิจกรรม
สิ่งดีๆ ในตำบลแม่ไร่
งานบริการประชาชน
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแม่ไร่
เว็บบอร์ด
ร้องทุกข์-ร้องเรียน
ติดต่อเจ้าหน้าที่
 
สภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ศักยภาพ
ปัญหาสำคัญ
Hacked by Dj_Taleh
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
ผู้นำท้องถิ่น
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565)
ประกาศใช้แผนเล่ม 5
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561-2564 )
ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลแม่ไร่
 
แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 -2564)
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ไร่ เรื่อง ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (เพิ่มเติม ฉบับที่ 2)
dfgdh
ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 (เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)
สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่ไร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
แผนการดำเนินงาน พ.ศ. 2562
ประกาศแผนดำเนินงาน พ.ศ 2562
สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่ไร่ (ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙)
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 (1)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 (2)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 (3)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 (4)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 (5)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 (6)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 (7)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 (8)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561
• เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559
• เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558
 
สรุปรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562
• สรุปรายรับ-รายจ่ายประจำปี 2557
 
ประกาศใช้ เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่ไร่
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
กฎกระทรวงกำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือและวงเงินการจัดซื้อ จัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ.2560
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ไร่ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558
คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542
พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508 (ฉบับล่าสุด)
พ.ร.บ.ภาษีป้าย พ.ศ.2510 (ฉบับล่าสุด)
พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 (ฉบับล่าสุด)
พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 (ฉบับล่าสุด)
 
เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
จังหวัดเชียงราย
เทศบาลนครเชียงราย
ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด
สนง.เกษตรจังหวัด
สนง.เกษตรและสหกรณ์
สนง.สถิติจังหวัด
สนง.ประกันสังคม
สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
สถานีอุตุนิยมวิทยา
สนง.คลังจังหวัด
ศูนย์การศึกษานอกร.ร.
ททท.ภาคเหนือเขต 2
ด่านศุลกากรแม่สาย
ศูนย์ท่องเที่ยวเชียงราย
 
แผนที่เชียงราย GIS Map
 

วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 นคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแม่ไร่ เข้าร่วมประชุมกับคณะทำงานการคัดกรอง แยกกัก กักกัน คุมไว้สังเกต ในมาตรการ ในการบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด 19 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ไร่
30 มี.ค. 2563

วันที่ 27มีนาคม 2563เวลา 15.30 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีฆ่าเชื้อไวรัสโควิด 19 ภายในอาคารสำนักงานและโดยรอบ เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสดังกล่าวข้างต้น
30 มี.ค. 2563
 

สำนักปลัด งานสาธารณสุข ออกเยี่ยม ผู้ประกอบการร้านขายอาหาร เพื่อแนะนำ มาตรการเพื่อ ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)
29 มี.ค. 2563

วันนี้เวลา 09.30 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกบรรเทาเหตุภัยแล้งบ้านดงมะตืน หมู่ที่ 5 ต.แม่ไร่ โดยได้จัดส่งน้ำอุปโภคจำนวน 12,000 ลิตร ให้กับทางหมู่บ้าน
27 มี.ค. 2563
 

วันที่ 26 มีนาคม 2563 กองช่างเทศบาลตำบลแม่ไร่ ออกดำเนินการซ่อมแซมสายลำโพงฮอร์นและติดตั้งลำโพงฮอร์นเพิ่มเติม ณ บ้านดอนชัย หมู่ที่ 8 ตำบลแม่ไร่
26 มี.ค. 2563

กองช่างเทศบาลตำบลแม่ไร่ ออกดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ณ บ้านฮ่อแฮ่ หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ไร่ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563
26 มี.ค. 2563
 
ดูทั้งหมด
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ไร่
( ประกาศเมื่อ 25/03/2563 เปิดอ่าน 4 ครั้ง )
ประกาศปิดเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลแม่ไร่ เนื่องจากเหตุพิเศษ
( ประกาศเมื่อ 09/03/2563 เปิดอ่าน 20 ครั้ง )
ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นมาเป็นพนักงานเทศบาล
( ประกาศเมื่อ 09/03/2563 เปิดอ่าน 32 ครั้ง )
คู่มือป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย https://www.nia.go.th/s/covid-19.pdf
( ประกาศเมื่อ 27/02/2563 เปิดอ่าน 12 ครั้ง )
เชียงราย วอนท้องถิ่นงดเผาช่วงฤดูแล้ง ลดปัญหาไฟป่าหมอกควัน
( ประกาศเมื่อ 18/02/2563 เปิดอ่าน 15 ครั้ง )
มท.แจ้งให้ประชาสัมพันธ์เรื่องการสร้างเกราะป้องกัน ไวรัสโคโรนาถึงประชาชนตามช่องทางมีด้วย https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2789824201098952&id=100002141983026
( ประกาศเมื่อ 04/02/2563 เปิดอ่าน 73 ครั้ง )
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การประกาศรับสมัคร กกต.ท้องถิ่น
( ประกาศเมื่อ 28/01/2563 เปิดอ่าน 34 ครั้ง )
ประกาศรับสมัคร กกต.ท้องถิ่น
( ประกาศเมื่อ 23/01/2563 เปิดอ่าน 22 ครั้ง )
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562
( ประกาศเมื่อ 09/01/2563 เปิดอ่าน 42 ครั้ง )
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การยื่นภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563
( ประกาศเมื่อ 26/12/2562 เปิดอ่าน 164 ครั้ง )
ดูทั้งหมด
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ไร่ เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน จ้างออกแบบก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อลอดเหลี่ยม หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
( ประกาศเมื่อ 28/02/2563 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ไร่ เรื่อง จ้างออกแบบก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อลอดเหลี่ยม หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
( ประกาศเมื่อ 28/02/2563 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ไร่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที. ชนิดกล่อง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ โรงเรียน)
( ประกาศเมื่อ 25/02/2563 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ไร่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (จ้างออกแบบก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อลอดเหลี่ยม หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป)
( ประกาศเมื่อ 24/02/2563 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ไร่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (โครงการประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน และ โครงการประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน)
( ประกาศเมื่อ 13/11/2562 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ไร่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
( ประกาศเมื่อ 04/11/2562 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ไร่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนชัย หมู่ 8 ซอย 12 เชื่อมซอย 9 หมู่ 1 บ้านป่ากว๋าว)
( ประกาศเมื่อ 01/11/2562 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า 55 แรงม้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
( ประกาศเมื่อ 13/09/2562 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว206 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2562)
( ประกาศเมื่อ 29/08/2562 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )
ประกวดราคาซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า 55 แรงม้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
( ประกาศเมื่อ 29/08/2562 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )
ดูทั้งหมด
เชียงราย ลุ้นผลตรวจโควิด 3 ราย นศ.อาชีวะ-เทคโนฯ เจ๋งทำอุปกรณ์ช่วยแพทย์พยาบาล
( Update วันที่ 31 มีนาคม 2020 เวลา 15:34:40 นาที )
ด้วยความห่วงใย กรีนบัสอยากให้ทุกคนปลอดภัย ร่วมแรงร่วมใจเพื่อผ่านวิกฤตไวรัส COVID-19ไปด้วยกัน
( Update วันที่ 31 มีนาคม 2020 เวลา 14:38:23 นาที )
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายนำทีมเข้าตรวจตลาดสด ตลาดกลาง และร้านจำหน่ายไข่ไก่
( Update วันที่ 31 มีนาคม 2020 เวลา 09:50:13 นาที )
ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563 พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 1 - 4 เมษายน 2563)
( Update วันที่ 31 มีนาคม 2020 เวลา 09:32:50 นาที )
พิพิธภัณฑ์กรมธนารักษ์ ปิดให้บริการเป็นการชั่วคราว
( Update วันที่ 30 มีนาคม 2020 เวลา 16:52:11 นาที )
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ประกาศมาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ฉบับที่ 8/2563
( Update วันที่ 30 มีนาคม 2020 เวลา 15:21:08 นาที )
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ประกาศมาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ฉบับที่ 9/2563
( Update วันที่ 30 มีนาคม 2020 เวลา 15:19:25 นาที )
 

นายสำราญ สันตุ้ยลือ
นายกเทศมนตรีตำบลแม่ไร
 

จสต.หญิงกฐิน มงคลเวชวิไล
ปลัดเทศบาลตำบลแม่ไร่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ดาวน์โหลดหนังสือราชการ สถ. จ.เชียงราย

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ 63449 ครั้ง
 ผู้ชมออนไลน์ขณะนี้ 1 ไอพี

สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
โทรศัพท์ /โทรสาร 0-53667-505

สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ.2016 เทศบาลตำบลแม่ไร่ ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์