Untitled Document
หน้าแรกเว็บไซต์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูลจัดซื้อจ้ดจ้าง
ผลงาน/ภาพกิจกรรม
สิ่งดีๆ ในตำบลแม่ไร่
งานบริการประชาชน
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแม่ไร่
เว็บบอร์ด
ร้องทุกข์-ร้องเรียน
ติดต่อเจ้าหน้าที่
 
สภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ศักยภาพ
ปัญหาสำคัญ
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
ผู้นำท้องถิ่น
 
ประกาศใช้แผนเล่ม 5
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561-2564 )
ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลแม่ไร่
 
แผนการดำเนินงาน พ.ศ. 2562
ประกาศแผนดำเนินงาน พ.ศ 2562
สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่ไร่ (ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙)
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 (1)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 (2)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 (3)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 (4)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 (5)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 (6)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 (7)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 (8)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561
• เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559
• เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558
 
• สรุปรายรับ-รายจ่ายประจำปี 2557
 
กฎกระทรวงกำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือและวงเงินการจัดซื้อ จัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ.2560
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ไร่ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558
คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542
พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508 (ฉบับล่าสุด)
พ.ร.บ.ภาษีป้าย พ.ศ.2510 (ฉบับล่าสุด)
พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 (ฉบับล่าสุด)
พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 (ฉบับล่าสุด)
 
เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
จังหวัดเชียงราย
เทศบาลนครเชียงราย
ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด
สนง.เกษตรจังหวัด
สนง.เกษตรและสหกรณ์
สนง.สถิติจังหวัด
สนง.ประกันสังคม
สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
สถานีอุตุนิยมวิทยา
สนง.คลังจังหวัด
ศูนย์การศึกษานอกร.ร.
ททท.ภาคเหนือเขต 2
ด่านศุลกากรแม่สาย
ศูนย์ท่องเที่ยวเชียงราย
 
แผนที่เชียงราย GIS Map
 

ข่าวประมูลจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและปรับปรุงรั้วคอนกรีตภายในเทศบาลตำบลแม่ไร่
( ประกาศเมื่อ 02/09/2559 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) (ตามกฎหมาย ป.ป.ช.) จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและปรับปรุงรั้วคอนกรีตภายในเทศบาลตำบลแม่ไร่
( ประกาศเมื่อ 02/09/2559 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )
แบบแปลนจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ไร่
( ประกาศเมื่อ 01/09/2559 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )
ราคากลางจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ไร่
( ประกาศเมื่อ 01/09/2559 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) (ตามกฎหมาย ป.ป.ช.) จ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ไร่
( ประกาศเมื่อ 01/09/2559 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )
แบบแปลนจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 7 ตำบลแม่ไร่
( ประกาศเมื่อ 25/08/2559 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )
ราคากลางจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 7 ตำบลแม่ไร่
( ประกาศเมื่อ 25/08/2559 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) (ตามกฎหมาย ป.ป.ช.) จ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 7 ตำบลแม่ไร่
( ประกาศเมื่อ 25/08/2559 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )
แก้ไขประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - 9 ตำบลแม่ไร่
( ประกาศเมื่อ 11/08/2559 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) (ตามกฎหมาย ป.ป.ช.) โครงการซื้อและวางระบบท่อจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านดงมะตืน หมู่ที่ 5
( ประกาศเมื่อ 09/08/2559 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) (ตามกฎหมาย ป.ป.ช.) จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ซอย 3
( ประกาศเมื่อ 08/08/2559 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) (ตามกฎหมาย ป.ป.ช.) จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าสักขวาง หมู่ที่ 3 ซอย 7
( ประกาศเมื่อ 05/08/2559 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) (ตามกฎหมาย ป.ป.ช.) จ้างเหมาซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก ภายในหมู่บ้าน 1 - 9 ตำบลแม่ไร่
( ประกาศเมื่อ 04/08/2559 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) (ตามกฎหมาย ป.ป.ช.) สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - 9 ตำบลแม่ไร่
( ประกาศเมื่อ 03/08/2559 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )
แบบแปลนสอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - 9 ตำบลแม่ไร่
( ประกาศเมื่อ 03/08/2559 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )
ราคากลางสอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - 9 ตำบลแม่ไร่
( ประกาศเมื่อ 03/08/2559 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )
สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - 9 ตำบลแม่ไร่
( ประกาศเมื่อ 03/08/2559 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) (ตามกฎหมาย ป.ป.ช.) โครงการจัดซื้อและติดตั้งระบบเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ไร่
( ประกาศเมื่อ 01/08/2559 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )
ประกาศ กำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 9 (งวดที่ 3)
( ประกาศเมื่อ 07/07/2559 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )
ประกาศ กำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 (งวดที่ 3)
( ประกาศเมื่อ 07/07/2559 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )
ประกาศ กำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 (งวดที่ 3)
( ประกาศเมื่อ 28/06/2559 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) (ตามกฎหมาย ป.ป.ช.) หมู่ที่ 6
( ประกาศเมื่อ 16/05/2559 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )
แบบแปลนสอบราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักหน้าวัดห้วยไร่ บ้านห้วยไร่ หมู่ที่ 6
( ประกาศเมื่อ 16/05/2559 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )
ราคากลางสอบราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักหน้าวัดห้วยไร่ บ้านห้วยไร่ หมู่ที่ 6
( ประกาศเมื่อ 16/05/2559 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )
สอบราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักหน้าวัดห้วยไร่ บ้านห้วยไร่ หมู่ที่ 6
( ประกาศเมื่อ 16/05/2559 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )
ประกาศ กำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 9 (งวดที่ 2)
( ประกาศเมื่อ 05/05/2559 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )
ประกาศ กำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 (งวดที่ 2)
( ประกาศเมื่อ 05/05/2559 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )
ประกาศ กำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 (งวดที่ 2)
( ประกาศเมื่อ 29/04/2559 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )
ประกาศ กำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 (งวดที่ 1)
( ประกาศเมื่อ 31/03/2559 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )
ประกาศ กำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 9 (งวดที่ 1)
( ประกาศเมื่อ 30/03/2559 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )
ประกาศ กำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 (งวดที่ 1)
( ประกาศเมื่อ 30/03/2559 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) (ตามกฎหมาย ป.ป.ช.) หมู่ที่ 9
( ประกาศเมื่อ 23/03/2559 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )
แบบแปลนโครงการซ่อมแซมฝายอุ้ยถา บ้านสันกองใหม่ หมู่ที่ 9
( ประกาศเมื่อ 23/03/2559 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )
ราคากลางโครงการซ่อมแซมฝายอุ้ยถา บ้านสันกองใหม่ หมู่ที่ 9
( ประกาศเมื่อ 23/03/2559 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) (ตามกฎหมาย ป.ป.ช.) หมู่ที่ 9 ซอย 5
( ประกาศเมื่อ 23/03/2559 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )
แบบแปลนโครงการซ่อมแซมฝาย บ้านสันกองใหม่ หมู่ที่ 9 ซอย 5
( ประกาศเมื่อ 23/03/2559 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )
ราคากลางโครงการซ่อมแซมฝาย บ้านสันกองใหม่ หมู่ที่ 9 ซอย 5
( ประกาศเมื่อ 23/03/2559 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) (ตามกฎหมาย ป.ป.ช.) หมู่ที่ 7
( ประกาศเมื่อ 23/03/2559 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )
แบบแปลนโครงการก่อสร้างฝายสันต้นกอก บ้านสันกอง หมู่ที่ 7
( ประกาศเมื่อ 23/03/2559 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )
ราคากลางโครงการก่อสร้างฝายสันต้นกอก บ้านสันกอง หมู่ที่ 7
( ประกาศเมื่อ 23/03/2559 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) (ตามกฎหมาย ป.ป.ช.) หมู่ที่ 7
( ประกาศเมื่อ 23/03/2559 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )
แบบแปลนโครงการปรับปรุงและต่อเติมฝายน้ำล้น บ้านสันกอง หมู่ที่ 7
( ประกาศเมื่อ 23/03/2559 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )
ราคากลางโครงการปรับปรุงและต่อเติมฝายน้ำล้น บ้านสันกอง หมู่ที่ 7
( ประกาศเมื่อ 23/03/2559 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ
( ประกาศเมื่อ 23/03/2559 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) (ตามกฎหมาย ป.ป.ช.) หมู่ที่ 8 ซอย 13/4
( ประกาศเมื่อ 15/03/2559 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )
แบบแปลนโครงการรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนชัย หมู่ที่ 8 ซอย 13/4
( ประกาศเมื่อ 15/03/2559 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )
ราคากลางโครงการรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนชัย หมู่ที่ 8 ซอย 13/4
( ประกาศเมื่อ 15/03/2559 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )
ประกาศจ้างเหมาโครงการรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีตกลงราคา บ้านดอนชัย หมู่ที่ 8 ซอย 13/4
( ประกาศเมื่อ 15/03/2559 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) (ตามกฎหมาย ป.ป.ช.) หมู่ที่ 9
( ประกาศเมื่อ 08/03/2559 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )
แบบแปลนโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กลานอเนกประสงค์ บ้านสันกองใหม่ หมู่ที่ 9
( ประกาศเมื่อ 08/03/2559 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )


หน้าที่ :: 1 2 [3] 4 5 | สุดท้าย


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ 48250 ครั้ง
 ผู้ชมออนไลน์ขณะนี้ 1 ไอพี

สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
โทรศัพท์ /โทรสาร 0-53667-505

สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ.2016 เทศบาลตำบลแม่ไร่ ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์