Untitled Document
หน้าแรกเว็บไซต์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูลจัดซื้อจ้ดจ้าง
ผลงาน/ภาพกิจกรรม
สิ่งดีๆ ในตำบลแม่ไร่
งานบริการประชาชน
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแม่ไร่
เว็บบอร์ด
ร้องทุกข์-ร้องเรียน
ติดต่อเจ้าหน้าที่
 
สภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ศักยภาพ
ปัญหาสำคัญ
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
ผู้นำท้องถิ่น
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565)
ประกาศใช้แผนเล่ม 5
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561-2564 )
ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลแม่ไร่
 
แผนการดำเนินงาน พ.ศ. 2562
ประกาศแผนดำเนินงาน พ.ศ 2562
สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่ไร่ (ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙)
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 (1)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 (2)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 (3)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 (4)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 (5)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 (6)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 (7)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 (8)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561
• เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559
• เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558
 
• สรุปรายรับ-รายจ่ายประจำปี 2557
 
ประกาศใช้ เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่ไร่
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
กฎกระทรวงกำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือและวงเงินการจัดซื้อ จัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ.2560
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ไร่ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558
คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542
พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508 (ฉบับล่าสุด)
พ.ร.บ.ภาษีป้าย พ.ศ.2510 (ฉบับล่าสุด)
พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 (ฉบับล่าสุด)
พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 (ฉบับล่าสุด)
 
เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
จังหวัดเชียงราย
เทศบาลนครเชียงราย
ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด
สนง.เกษตรจังหวัด
สนง.เกษตรและสหกรณ์
สนง.สถิติจังหวัด
สนง.ประกันสังคม
สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
สถานีอุตุนิยมวิทยา
สนง.คลังจังหวัด
ศูนย์การศึกษานอกร.ร.
ททท.ภาคเหนือเขต 2
ด่านศุลกากรแม่สาย
ศูนย์ท่องเที่ยวเชียงราย
 
แผนที่เชียงราย GIS Map
 

ข่าวประมูลจัดซื้อจัดจ้าง
แบบแปลนโครงการปรับปรุงและต่อเติมฝายน้ำล้น บ้านสันกอง หมู่ที่ 7
( ประกาศเมื่อ 23/03/2559 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )
ราคากลางโครงการปรับปรุงและต่อเติมฝายน้ำล้น บ้านสันกอง หมู่ที่ 7
( ประกาศเมื่อ 23/03/2559 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ
( ประกาศเมื่อ 23/03/2559 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) (ตามกฎหมาย ป.ป.ช.) หมู่ที่ 8 ซอย 13/4
( ประกาศเมื่อ 15/03/2559 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )
แบบแปลนโครงการรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนชัย หมู่ที่ 8 ซอย 13/4
( ประกาศเมื่อ 15/03/2559 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )
ราคากลางโครงการรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนชัย หมู่ที่ 8 ซอย 13/4
( ประกาศเมื่อ 15/03/2559 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )
ประกาศจ้างเหมาโครงการรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีตกลงราคา บ้านดอนชัย หมู่ที่ 8 ซอย 13/4
( ประกาศเมื่อ 15/03/2559 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) (ตามกฎหมาย ป.ป.ช.) หมู่ที่ 9
( ประกาศเมื่อ 08/03/2559 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )
แบบแปลนโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กลานอเนกประสงค์ บ้านสันกองใหม่ หมู่ที่ 9
( ประกาศเมื่อ 08/03/2559 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )
ราคากลางโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กลานอเนกประสงค์ บ้านสันกองใหม่ หมู่ที่ 9
( ประกาศเมื่อ 08/03/2559 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) (ตามกฎหมาย ป.ป.ช.) หมู่ที่ 9 ซอย 5/2
( ประกาศเมื่อ 08/03/2559 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )
แบบแปลนโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันกองใหม่ หมู่ที่ 9 ซอย 5/2
( ประกาศเมื่อ 08/03/2559 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันกองใหม่ หมู่ที่ 9 ซอย 5/2
( ประกาศเมื่อ 08/03/2559 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) (ตามกฎหมาย ป.ป.ช.) หมู่ที่ 8 ซอย 13/3
( ประกาศเมื่อ 08/03/2559 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )
แบบแปลนโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนชัย หมู่ที่ 8 ซอย 13/3
( ประกาศเมื่อ 08/03/2559 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนชัย หมู่ที่ 8 ซอย 13/3
( ประกาศเมื่อ 08/03/2559 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) (ตามกฎหมาย ป.ป.ช.) หมู่ที่ 7 ซอย 3
( ประกาศเมื่อ 08/03/2559 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )
แบบแปลนโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมพร้อมเสริมผิวจราจร บ้านสันกอง หมู่ที่ 7 ซอย 3
( ประกาศเมื่อ 08/03/2559 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )
ราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมพร้อมเสริมผิวจราจร บ้านสันกอง หมู่ที่ 7 ซอย 3
( ประกาศเมื่อ 08/03/2559 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) (ตามกฎหมาย ป.ป.ช.) หมู่ที่ 6 ซอยสุสาน
( ประกาศเมื่อ 08/03/2559 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )
แบบแปลนโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยไร่ หมู่ที่ 6 ซอยสุสาน
( ประกาศเมื่อ 08/03/2559 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยไร่ หมู่ที่ 6 ซอยสุสาน
( ประกาศเมื่อ 08/03/2559 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) (ตามกฎหมาย ป.ป.ช.) หมู่ที่ 5 ซอย 15
( ประกาศเมื่อ 08/03/2559 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )
แบบแปลนโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงมะตืน หมู่ที่ 5 ซอย 15
( ประกาศเมื่อ 08/03/2559 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงมะตืน หมู่ที่ 5 ซอย 15
( ประกาศเมื่อ 08/03/2559 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) (ตามกฎหมาย ป.ป.ช.) หมู่ที่ 2 ซอย 15
( ประกาศเมื่อ 08/03/2559 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )
แบบแปลนโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันกอง หมู่ที่ 2 ซอย 15
( ประกาศเมื่อ 08/03/2559 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันกอง หมู่ที่ 2 ซอย 15
( ประกาศเมื่อ 08/03/2559 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) (ตามกฎหมาย ป.ป.ช.) หมู่ที่ 1 ซอย 7 เชื่อมซอย 9
( ประกาศเมื่อ 08/03/2559 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )
แบบแปลนโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่ากว๋าว หมู่ที่ 1 ซอย 7 เชื่อมซอย 9
( ประกาศเมื่อ 08/03/2559 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่ากว๋าว หมู่ที่ 1 ซอย 7 เชื่อมซอย 9
( ประกาศเมื่อ 08/03/2559 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 8 โครงการ
( ประกาศเมื่อ 08/03/2559 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) (ตามกฎหมาย ป.ป.ช.) หมู่ที่ 6
( ประกาศเมื่อ 12/02/2559 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) (ตามกฎหมาย ป.ป.ช.) หมู่ที่ 5
( ประกาศเมื่อ 12/02/2559 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )
ราคากลางขุดเจาะบ่อบาดาลและแบบแปลน หมู่ที่ 6
( ประกาศเมื่อ 12/02/2559 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )
ราคากลางขุดเจาะบ่อบาดาลและแบบแปลน หมู่ที่ 5
( ประกาศเมื่อ 12/02/2559 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )
ประกาศจ้างเหมาโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโดยวิธีตกลงราคา หมู่ที่ 5 , หมู่ที่ 6 (ครั้งที่ 2)
( ประกาศเมื่อ 12/02/2559 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) (ตามกฎหมาย ป.ป.ช.)
( ประกาศเมื่อ 08/02/2559 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )
สอบราคาจ้างเหมาบริการจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลแม่ไร่ (ครั้งที่ 2)
( ประกาศเมื่อ 08/02/2559 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )
กำหนดวัน เวลา ตรวจรับพัสดุ โครงการซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) หมู่ที่ 8 ตำบลแม่ไร่
( ประกาศเมื่อ 03/02/2559 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) (ตามกฎหมาย ป.ป.ช.) หมู่ที่ 6
( ประกาศเมื่อ 19/01/2559 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) (ตามกฎหมาย ป.ป.ช.) หมู่ที่ 5
( ประกาศเมื่อ 19/01/2559 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )
ราคากลางขุดเจาะบ่อบาดาลและแบบแปลน หมู่ที่ 6
( ประกาศเมื่อ 19/01/2559 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )
ราคากลางขุดเจาะบ่อบาดาลและแบบแปลน หมู่ที่ 5
( ประกาศเมื่อ 19/01/2559 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )
ประกาศจ้างเหมาโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโดยวิธีตกลงราคา หมู่ที่ 5 , หมู่ที่ 6
( ประกาศเมื่อ 19/01/2559 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) (ตามกฎหมาย ป.ป.ช.)
( ประกาศเมื่อ 12/01/2559 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )
ราคากลางปรับปรุงถนนโดยการลงดินลูกรังและหินคลุกและแบบแปลน
( ประกาศเมื่อ 12/01/2559 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )
ประกาศจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนโดยการลงดินลูกรังและหินคลุก โดยวิธีตกลงราคา
( ประกาศเมื่อ 12/01/2559 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
( ประกาศเมื่อ 18/12/2558 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) (ตามกฎหมาย ป.ป.ช.)
( ประกาศเมื่อ 11/12/2558 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )


หน้าที่ :: 1 2 3 [4] 5 | สุดท้าย


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ 59034 ครั้ง
 ผู้ชมออนไลน์ขณะนี้ 2 ไอพี

สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
โทรศัพท์ /โทรสาร 0-53667-505

สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ.2016 เทศบาลตำบลแม่ไร่ ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์