Untitled Document
หน้าแรกเว็บไซต์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูลจัดซื้อจ้ดจ้าง
ผลงาน/ภาพกิจกรรม
สิ่งดีๆ ในตำบลแม่ไร่
งานบริการประชาชน
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแม่ไร่
เว็บบอร์ด
ร้องทุกข์-ร้องเรียน
ติดต่อเจ้าหน้าที่
 
สภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ศักยภาพ
ปัญหาสำคัญ
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
ผู้นำท้องถิ่น
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565)
ประกาศใช้แผนเล่ม 5
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561-2564 )
ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลแม่ไร่
 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
แผนการดำเนินงาน พ.ศ. 2562
ประกาศแผนดำเนินงาน พ.ศ 2562
สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่ไร่ (ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙)
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 (1)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 (2)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 (3)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 (4)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 (5)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 (6)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 (7)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 (8)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561
• เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559
• เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558
 
• สรุปรายรับ-รายจ่ายประจำปี 2557
 
ประกาศใช้ เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่ไร่
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
กฎกระทรวงกำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือและวงเงินการจัดซื้อ จัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ.2560
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ไร่ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558
คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542
พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508 (ฉบับล่าสุด)
พ.ร.บ.ภาษีป้าย พ.ศ.2510 (ฉบับล่าสุด)
พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 (ฉบับล่าสุด)
พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 (ฉบับล่าสุด)
 
เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
จังหวัดเชียงราย
เทศบาลนครเชียงราย
ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด
สนง.เกษตรจังหวัด
สนง.เกษตรและสหกรณ์
สนง.สถิติจังหวัด
สนง.ประกันสังคม
สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
สถานีอุตุนิยมวิทยา
สนง.คลังจังหวัด
ศูนย์การศึกษานอกร.ร.
ททท.ภาคเหนือเขต 2
ด่านศุลกากรแม่สาย
ศูนย์ท่องเที่ยวเชียงราย
 
แผนที่เชียงราย GIS Map
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562
( ประกาศเมื่อ 09/01/2563 เปิดอ่าน 7 ครั้ง )

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การยื่นภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563
( ประกาศเมื่อ 26/12/2562 เปิดอ่าน 11 ครั้ง )

รมว.มท. เห็นชอบให้ขยายเวลาดำเนินการตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เป็นการทั่วไปตามมาตรา 14 วรรคสองฯ
( ประกาศเมื่อ 12/12/2562 เปิดอ่าน 14 ครั้ง )

ประกาศใช้ พรบ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
( ประกาศเมื่อ 09/12/2562 เปิดอ่าน 12 ครั้ง )

เอกสารแนบท้ายประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563
( ประกาศเมื่อ 29/11/2562 เปิดอ่าน 29 ครั้ง )

ประกาศเทศบาลแม่ไร่ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563
( ประกาศเมื่อ 29/11/2562 เปิดอ่าน 23 ครั้ง )

ประกาศ เรื่องการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง
( ประกาศเมื่อ 01/11/2562 เปิดอ่าน 116 ครั้ง )

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาค ค
( ประกาศเมื่อ 31/10/2562 เปิดอ่าน 56 ครั้ง )

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลแม่ไร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 5 ตำแหน่ง
( ประกาศเมื่อ 30/10/2562 เปิดอ่าน 105 ครั้ง )

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 4
( ประกาศเมื่อ 18/10/2562 เปิดอ่าน 39 ครั้ง )

ประกาศรับสมัครสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลแม่ไร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
( ประกาศเมื่อ 10/10/2562 เปิดอ่าน 171 ครั้ง )

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ไร่ เรื่อง ผลการตรวจสอบอาคารตามมาตรา 32 ทวิ แห่ง พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2562 ประจำเดือนกันยายน 2562
( ประกาศเมื่อ 10/10/2562 เปิดอ่าน 40 ครั้ง )

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ไร่ เรื่อง ระเบียบเทศบาลตำบลแม่ไร่ว่าด้วยการบริหารกิจการและบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ.2562
( ประกาศเมื่อ 10/10/2562 เปิดอ่าน 32 ครั้ง )

ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำเดือน ตุลาคม 2562
( ประกาศเมื่อ 08/10/2562 เปิดอ่าน 28 ครั้ง )

คู่มือปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยและการก่อสร้างอาคารในพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหว ฉบับประชาชน http://subsites.dpt.go.th/…/…/pdf/doc_work/62/standard62.pdf
( ประกาศเมื่อ 11/09/2562 เปิดอ่าน 154 ครั้ง )

ประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวัง ควบคุมโรคระบาดสัตว์ ชนิดโรคอหิวาห์แอฟริกาในสุกร https://www.youtube.com/watch?v=LQeYFjxrLpw&feature=youtu.be
( ประกาศเมื่อ 04/09/2562 เปิดอ่าน 119 ครั้ง )

แบบบ้านสานฝัน ของขวัญปีใหม่ 2562
( ประกาศเมื่อ 29/08/2562 เปิดอ่าน 167 ครั้ง )

ประชาสัมพันธ์ เรื่องการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน http://nutrition.anamai.moph.go.th/ewt_news.php?nid=671
( ประกาศเมื่อ 29/08/2562 เปิดอ่าน 224 ครั้ง )

ขอเชิญร่วมกิจกรรม การดำเนินโครงการธารน้ำใจท้องถิ่นไทยเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขัง เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยผู้สนใจสามารถติดต่อขอลงทะเบียนได้ที่ สำนักปลัด เทศบาลตำบลแม่ไร่ ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2562
( ประกาศเมื่อ 22/08/2562 เปิดอ่าน 46 ครั้ง )

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ไร่ เรื่องการรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น
( ประกาศเมื่อ 20/08/2562 เปิดอ่าน 159 ครั้ง )

ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้บังคับ เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่ไร่
( ประกาศเมื่อ 20/08/2562 เปิดอ่าน 43 ครั้ง )

สาระสำคัญ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
( ประกาศเมื่อ 16/08/2562 เปิดอ่าน 59 ครั้ง )

แจ้งกำหนดการจัดกิจกรรม/โครงการ ในเดือนสิงหาคม พ.ศ.2562
( ประกาศเมื่อ 01/08/2562 เปิดอ่าน 174 ครั้ง )

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส 3
( ประกาศเมื่อ 30/07/2562 เปิดอ่าน 50 ครั้ง )

คู่มือประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการอบรมผู้ประกอบกิจกรรมและสัมผัสอาหาร https://drive.google.com/…/1Y0uJh9x23_UDfolVg6p51ZDhOKVybVvI
( ประกาศเมื่อ 05/07/2562 เปิดอ่าน 87 ครั้ง )

ประกาศ ข่าวด่วน จากงานป้องกันสาธารณภัย เทศบาลแม่ไร่
( ประกาศเมื่อ 03/07/2562 เปิดอ่าน 71 ครั้ง )

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก
( ประกาศเมื่อ 01/07/2562 เปิดอ่าน 92 ครั้ง )

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลแม่ไร่ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก
( ประกาศเมื่อ 28/06/2562 เปิดอ่าน 57 ครั้ง )

เจตจำนงสุจริต ของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
( ประกาศเมื่อ 27/06/2562 เปิดอ่าน 98 ครั้ง )

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลแม่ไร่
( ประกาศเมื่อ 26/06/2562 เปิดอ่าน 79 ครั้ง )

ประกาศการงดใช้ถุงพลาสติกและโฟมในสถานที่ราชการและหน่วยงานของรัฐ
( ประกาศเมื่อ 25/06/2562 เปิดอ่าน 226 ครั้ง )

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลแม่ไร่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
( ประกาศเมื่อ 07/06/2562 เปิดอ่าน 93 ครั้ง )

ยกเลิกประกาศรับสมัครสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
( ประกาศเมื่อ 06/06/2562 เปิดอ่าน 307 ครั้ง )

ขอความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการผลิต การบริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
( ประกาศเมื่อ 04/06/2562 เปิดอ่าน 67 ครั้ง )

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส ๒
( ประกาศเมื่อ 31/05/2562 เปิดอ่าน 58 ครั้ง )

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส ๑
( ประกาศเมื่อ 31/05/2562 เปิดอ่าน 104 ครั้ง )

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
( ประกาศเมื่อ 28/05/2562 เปิดอ่าน 80 ครั้ง )

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ.2561
( ประกาศเมื่อ 23/05/2562 เปิดอ่าน 54 ครั้ง )

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ.2561
( ประกาศเมื่อ 23/05/2562 เปิดอ่าน 53 ครั้ง )

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2561
( ประกาศเมื่อ 23/05/2562 เปิดอ่าน 59 ครั้ง )

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(ภาค ค) ผู้ดูแลเด็ก
( ประกาศเมื่อ 23/05/2562 เปิดอ่าน 287 ครั้ง )

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลแม่ไร่
( ประกาศเมื่อ 21/05/2562 เปิดอ่าน 86 ครั้ง )

ยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2562
( ประกาศเมื่อ 09/01/2562 เปิดอ่าน 296 ครั้ง )

จดหมายข่าว งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลแม่ไร่ ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
( ประกาศเมื่อ 09/01/2562 เปิดอ่าน 98 ครั้ง )

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561
( ประกาศเมื่อ 10/07/2561 เปิดอ่าน 283 ครั้ง )

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561
( ประกาศเมื่อ 14/06/2561 เปิดอ่าน 150 ครั้ง )

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561
( ประกาศเมื่อ 14/06/2561 เปิดอ่าน 150 ครั้ง )

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561
( ประกาศเมื่อ 14/06/2561 เปิดอ่าน 139 ครั้ง )

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561
( ประกาศเมื่อ 14/06/2561 เปิดอ่าน 145 ครั้ง )

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561
( ประกาศเมื่อ 14/06/2561 เปิดอ่าน 124 ครั้ง )หน้าที่ :: [1] 2 | สุดท้าย


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ 61969 ครั้ง
 ผู้ชมออนไลน์ขณะนี้ 1 ไอพี

สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
โทรศัพท์ /โทรสาร 0-53667-505

สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ.2016 เทศบาลตำบลแม่ไร่ ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์