Untitled Document
หน้าแรกเว็บไซต์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูลจัดซื้อจ้ดจ้าง
ผลงาน/ภาพกิจกรรม
สิ่งดีๆ ในตำบลแม่ไร่
งานบริการประชาชน
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแม่ไร่
เว็บบอร์ด
ร้องทุกข์-ร้องเรียน
ติดต่อเจ้าหน้าที่
 
สภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ศักยภาพ
ปัญหาสำคัญ
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
ผู้นำท้องถิ่น
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565)
ประกาศใช้แผนเล่ม 5
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561-2564 )
ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลแม่ไร่
 
แผนการดำเนินงาน พ.ศ. 2562
ประกาศแผนดำเนินงาน พ.ศ 2562
สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่ไร่ (ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙)
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 (1)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 (2)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 (3)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 (4)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 (5)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 (6)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 (7)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 (8)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561
• เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559
• เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558
 
• สรุปรายรับ-รายจ่ายประจำปี 2557
 
ประกาศใช้ เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่ไร่
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
กฎกระทรวงกำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือและวงเงินการจัดซื้อ จัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ.2560
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ไร่ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558
คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542
พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508 (ฉบับล่าสุด)
พ.ร.บ.ภาษีป้าย พ.ศ.2510 (ฉบับล่าสุด)
พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 (ฉบับล่าสุด)
พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 (ฉบับล่าสุด)
 
เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
จังหวัดเชียงราย
เทศบาลนครเชียงราย
ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด
สนง.เกษตรจังหวัด
สนง.เกษตรและสหกรณ์
สนง.สถิติจังหวัด
สนง.ประกันสังคม
สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
สถานีอุตุนิยมวิทยา
สนง.คลังจังหวัด
ศูนย์การศึกษานอกร.ร.
ททท.ภาคเหนือเขต 2
ด่านศุลกากรแม่สาย
ศูนย์ท่องเที่ยวเชียงราย
 
แผนที่เชียงราย GIS Map
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ไร่ เรื่องการรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น
( ประกาศเมื่อ 20/08/2562 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )

ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้บังคับ เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่ไร่
( ประกาศเมื่อ 20/08/2562 เปิดอ่าน 2 ครั้ง )

สาระสำคัญ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
( ประกาศเมื่อ 16/08/2562 เปิดอ่าน 3 ครั้ง )

แจ้งกำหนดการจัดกิจกรรม/โครงการ ในเดือนสิงหาคม พ.ศ.2562
( ประกาศเมื่อ 01/08/2562 เปิดอ่าน 5 ครั้ง )

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส 3
( ประกาศเมื่อ 30/07/2562 เปิดอ่าน 10 ครั้ง )

คู่มือประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการอบรมผู้ประกอบกิจกรรมและสัมผัสอาหาร https://drive.google.com/…/1Y0uJh9x23_UDfolVg6p51ZDhOKVybVvI
( ประกาศเมื่อ 05/07/2562 เปิดอ่าน 9 ครั้ง )

ประกาศ ข่าวด่วน จากงานป้องกันสาธารณภัย เทศบาลแม่ไร่
( ประกาศเมื่อ 03/07/2562 เปิดอ่าน 19 ครั้ง )

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก
( ประกาศเมื่อ 01/07/2562 เปิดอ่าน 37 ครั้ง )

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลแม่ไร่ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก
( ประกาศเมื่อ 28/06/2562 เปิดอ่าน 24 ครั้ง )

เจตจำนงสุจริต ของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
( ประกาศเมื่อ 27/06/2562 เปิดอ่าน 9 ครั้ง )

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลแม่ไร่
( ประกาศเมื่อ 26/06/2562 เปิดอ่าน 31 ครั้ง )

ประกาศการงดใช้ถุงพลาสติกและโฟมในสถานที่ราชการและหน่วยงานของรัฐ
( ประกาศเมื่อ 25/06/2562 เปิดอ่าน 12 ครั้ง )

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลแม่ไร่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
( ประกาศเมื่อ 07/06/2562 เปิดอ่าน 51 ครั้ง )

ยกเลิกประกาศรับสมัครสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
( ประกาศเมื่อ 06/06/2562 เปิดอ่าน 41 ครั้ง )

ขอความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการผลิต การบริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
( ประกาศเมื่อ 04/06/2562 เปิดอ่าน 24 ครั้ง )

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส ๒
( ประกาศเมื่อ 31/05/2562 เปิดอ่าน 22 ครั้ง )

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส ๑
( ประกาศเมื่อ 31/05/2562 เปิดอ่าน 24 ครั้ง )

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
( ประกาศเมื่อ 28/05/2562 เปิดอ่าน 31 ครั้ง )

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ.2561
( ประกาศเมื่อ 23/05/2562 เปิดอ่าน 21 ครั้ง )

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ.2561
( ประกาศเมื่อ 23/05/2562 เปิดอ่าน 20 ครั้ง )

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2561
( ประกาศเมื่อ 23/05/2562 เปิดอ่าน 23 ครั้ง )

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(ภาค ค) ผู้ดูแลเด็ก
( ประกาศเมื่อ 23/05/2562 เปิดอ่าน 24 ครั้ง )

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลแม่ไร่
( ประกาศเมื่อ 21/05/2562 เปิดอ่าน 31 ครั้ง )

ยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2562
( ประกาศเมื่อ 09/01/2562 เปิดอ่าน 74 ครั้ง )

จดหมายข่าว งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลแม่ไร่ ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
( ประกาศเมื่อ 09/01/2562 เปิดอ่าน 64 ครั้ง )

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561
( ประกาศเมื่อ 10/07/2561 เปิดอ่าน 241 ครั้ง )

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561
( ประกาศเมื่อ 14/06/2561 เปิดอ่าน 104 ครั้ง )

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561
( ประกาศเมื่อ 14/06/2561 เปิดอ่าน 111 ครั้ง )

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561
( ประกาศเมื่อ 14/06/2561 เปิดอ่าน 102 ครั้ง )

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561
( ประกาศเมื่อ 14/06/2561 เปิดอ่าน 90 ครั้ง )

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561
( ประกาศเมื่อ 14/06/2561 เปิดอ่าน 99 ครั้ง )

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560
( ประกาศเมื่อ 14/06/2561 เปิดอ่าน 128 ครั้ง )

ข้อแนะนำเพื่อการขออนุญาต ก่อสร้างดัดแปลง และรื้อถอนอาคาร
( ประกาศเมื่อ 19/03/2561 เปิดอ่าน 177 ครั้ง )

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560
( ประกาศเมื่อ 15/12/2560 เปิดอ่าน 196 ครั้ง )

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2560
( ประกาศเมื่อ 15/12/2560 เปิดอ่าน 208 ครั้ง )

จดหมายข่าว งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลแม่ไร่ ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
( ประกาศเมื่อ 06/12/2560 เปิดอ่าน 201 ครั้ง )

จดทะเบียนพาณิชย์
( ประกาศเมื่อ 06/12/2560 เปิดอ่าน 175 ครั้ง )

ร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
( ประกาศเมื่อ 28/11/2560 เปิดอ่าน 404 ครั้ง )

ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
( ประกาศเมื่อ 13/09/2560 เปิดอ่าน 216 ครั้ง )

ประชาสัมพันธ์โครงการประกันข้าวนาปี ปีการผลิต 2560
( ประกาศเมื่อ 15/08/2560 เปิดอ่าน 258 ครั้ง )

ประกาศการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
( ประกาศเมื่อ 27/04/2560 เปิดอ่าน 241 ครั้ง )

แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 -2564)
( ประกาศเมื่อ 26/04/2560 เปิดอ่าน 248 ครั้ง )

แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2560
( ประกาศเมื่อ 26/04/2560 เปิดอ่าน 268 ครั้ง )

ประกาศ มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควันไฟป่าและการเผาในที่โล่งจังหวัดเชียงราย ประจำปี พ.ศ. 256่0
( ประกาศเมื่อ 28/02/2560 เปิดอ่าน 384 ครั้ง )

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ไร่ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
( ประกาศเมื่อ 20/02/2560 เปิดอ่าน 356 ครั้ง )

ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
( ประกาศเมื่อ 20/09/2559 เปิดอ่าน 547 ครั้ง )

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
( ประกาศเมื่อ 26/08/2559 เปิดอ่าน 397 ครั้ง )

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)
( ประกาศเมื่อ 25/08/2559 เปิดอ่าน 306 ครั้ง )

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
( ประกาศเมื่อ 22/08/2559 เปิดอ่าน 240 ครั้ง )

ประกาศรับสมัครสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
( ประกาศเมื่อ 04/08/2559 เปิดอ่าน 317 ครั้ง )หน้าที่ :: [1] 2 | สุดท้าย


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ 59034 ครั้ง
 ผู้ชมออนไลน์ขณะนี้ 1 ไอพี

สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
โทรศัพท์ /โทรสาร 0-53667-505

สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ.2016 เทศบาลตำบลแม่ไร่ ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์