Untitled Document
หน้าแรกเว็บไซต์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูลจัดซื้อจ้ดจ้าง
ผลงาน/ภาพกิจกรรม
สิ่งดีๆ ในตำบลแม่ไร่
งานบริการประชาชน
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแม่ไร่
เว็บบอร์ด
ร้องทุกข์-ร้องเรียน
ติดต่อเจ้าหน้าที่
แผนที่เทศบาล
 
สภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ศักยภาพ
ปัญหาสำคัญ
อำนาจหน้าที่
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
ผู้นำท้องถิ่น
 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลแม่ไร่
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1) พ.ศ.2563
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565)
ประกาศใช้แผนเล่ม 5
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561-2564 )
ประกาศแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลแม่ไร่
 
สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่ไร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (1 ต.ค.62 - 31 มี.ค 63.)
สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่ไร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 -2564)
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ไร่ เรื่อง ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (เพิ่มเติม ฉบับที่ 2)
dfgdh
ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 (เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)
สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่ไร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
แผนการดำเนินงาน พ.ศ. 2562
ประกาศแผนดำเนินงาน พ.ศ 2562
สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่ไร่ (ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙)
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
 
ประการการโอนงบประประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 11
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 (1)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 (2)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 (3)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 (4)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 (5)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 (6)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 (7)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 (8)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561
• เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559
• เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558
 
แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ 2563
แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2563
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน
แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2563
แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2563
แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2563
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2562
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
ประกาศใช้ เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่ไร่
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
กฎกระทรวงกำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือและวงเงินการจัดซื้อ จัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ.2560
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ไร่ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542
พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508 (ฉบับล่าสุด)
พ.ร.บ.ภาษีป้าย พ.ศ.2510 (ฉบับล่าสุด)
พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 (ฉบับล่าสุด)
พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 (ฉบับล่าสุด)
 
เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
จังหวัดเชียงราย
เทศบาลนครเชียงราย
ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด
สนง.เกษตรจังหวัด
สนง.เกษตรและสหกรณ์
สนง.สถิติจังหวัด
สนง.ประกันสังคม
สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
สถานีอุตุนิยมวิทยา
สนง.คลังจังหวัด
ศูนย์การศึกษานอกร.ร.
ททท.ภาคเหนือเขต 2
ด่านศุลกากรแม่สาย
ศูนย์ท่องเที่ยวเชียงราย
 
แผนที่เชียงราย GIS Map
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ แถลงการณ์โควิค-19 ฉบับล่าสุด
( ประกาศเมื่อ 18/09/2563 เปิดอ่าน 5 ครั้ง )

ประกาศ ข้อกำหนดฯและคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
( ประกาศเมื่อ 14/09/2563 เปิดอ่าน 5 ครั้ง )

ประชาสัมพันธ์ ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2563
( ประกาศเมื่อ 02/09/2563 เปิดอ่าน 21 ครั้ง )

แจ้งประชาสัมพันธ์ทุกหมู่บ้านทราบ
( ประกาศเมื่อ 01/09/2563 เปิดอ่าน 20 ครั้ง )

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
( ประกาศเมื่อ 31/08/2563 เปิดอ่าน 22 ครั้ง )

ประกาศรายชื่อบุคคลที่มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง สังกัด เทศบาลตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
( ประกาศเมื่อ 27/08/2563 เปิดอ่าน 24 ครั้ง )

ขยายเวลารับสมัครและคัดเลือกบริบาลท้องถิ่น
( ประกาศเมื่อ 20/08/2563 เปิดอ่าน 28 ครั้ง )

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563
( ประกาศเมื่อ 13/08/2563 เปิดอ่าน 24 ครั้ง )

http://www.moicovid.com/wp-content/uploads/
( ประกาศเมื่อ 06/08/2563 เปิดอ่าน 15 ครั้ง )

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ไร่ เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
( ประกาศเมื่อ 06/08/2563 เปิดอ่าน 35 ครั้ง )

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ไร่ เรื่องการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่ไร่ เรื่อง การรักษาสะอาดและความเป็นระบียบเรียบร้อย ในเขตเทศบาลตำบลแม่ไร่
( ประกาศเมื่อ 04/08/2563 เปิดอ่าน 22 ครั้ง )

เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ไร่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563
( ประกาศเมื่อ 30/07/2563 เปิดอ่าน 17 ครั้ง )

ประกาศ เรื่องการประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ
( ประกาศเมื่อ 24/07/2563 เปิดอ่าน 29 ครั้ง )

ขอเชิญเข้าร่วมสมัคร
( ประกาศเมื่อ 24/07/2563 เปิดอ่าน 39 ครั้ง )

มาตรการประหยัดพลังงาน สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่
( ประกาศเมื่อ 14/07/2563 เปิดอ่าน 113 ครั้ง )

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในเทศบาลตำบลแม่ไร่
( ประกาศเมื่อ 13/07/2563 เปิดอ่าน 40 ครั้ง )

รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลแม่ไร่
( ประกาศเมื่อ 13/07/2563 เปิดอ่าน 35 ครั้ง )

รายงานผลประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มาใช้บริการ
( ประกาศเมื่อ 13/07/2563 เปิดอ่าน 41 ครั้ง )

สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี ของเทศบาลตำบลแม่ไร่
( ประกาศเมื่อ 09/07/2563 เปิดอ่าน 45 ครั้ง )

รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ไร่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563
( ประกาศเมื่อ 03/07/2563 เปิดอ่าน 33 ครั้ง )

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ.2563
( ประกาศเมื่อ 03/07/2563 เปิดอ่าน 42 ครั้ง )

ประกาศรายงานการประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการของเทศบาลตำบลแม่ไร่ ประจำปีงบประมาณ 2563
( ประกาศเมื่อ 30/06/2563 เปิดอ่าน 36 ครั้ง )

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563
( ประกาศเมื่อ 30/06/2563 เปิดอ่าน 50 ครั้ง )

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือนเมษายน พ.ศ.2563
( ประกาศเมื่อ 30/06/2563 เปิดอ่าน 54 ครั้ง )

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือนมีนาคม พ.ศ.2563
( ประกาศเมื่อ 30/06/2563 เปิดอ่าน 40 ครั้ง )

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
( ประกาศเมื่อ 30/06/2563 เปิดอ่าน 41 ครั้ง )

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือนมกราคม พ.ศ.2563
( ประกาศเมื่อ 30/06/2563 เปิดอ่าน 61 ครั้ง )

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือนธันวาคม พ.ศ.2562
( ประกาศเมื่อ 30/06/2563 เปิดอ่าน 54 ครั้ง )

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562
( ประกาศเมื่อ 30/06/2563 เปิดอ่าน 43 ครั้ง )

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือนตุลาคม พ.ศ.2562
( ประกาศเมื่อ 30/06/2563 เปิดอ่าน 42 ครั้ง )

แผนภูมิโครงสร้างอัตรากำลังของเทศบาลตำบลแม่ไร่
( ประกาศเมื่อ 27/06/2563 เปิดอ่าน 57 ครั้ง )

ประกาศ เรื่องนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
( ประกาศเมื่อ 19/06/2563 เปิดอ่าน 46 ครั้ง )

มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงาน
( ประกาศเมื่อ 18/06/2563 เปิดอ่าน 48 ครั้ง )

มาตรฐานการเผยแพร่ข้อมูล
( ประกาศเมื่อ 18/06/2563 เปิดอ่าน 27 ครั้ง )

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
( ประกาศเมื่อ 18/06/2563 เปิดอ่าน 27 ครั้ง )

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
( ประกาศเมื่อ 18/06/2563 เปิดอ่าน 37 ครั้ง )

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
( ประกาศเมื่อ 18/06/2563 เปิดอ่าน 37 ครั้ง )

มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
( ประกาศเมื่อ 18/06/2563 เปิดอ่าน 26 ครั้ง )

มาตรการป้องกันการรับสินบน
( ประกาศเมื่อ 18/06/2563 เปิดอ่าน 40 ครั้ง )

มาตรการป้องกันการขัดกัน
( ประกาศเมื่อ 18/06/2563 เปิดอ่าน 24 ครั้ง )

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
( ประกาศเมื่อ 18/06/2563 เปิดอ่าน 38 ครั้ง )

มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
( ประกาศเมื่อ 18/06/2563 เปิดอ่าน 39 ครั้ง )

มาตรการการใช้ดุลยพินิจและอำนาจหน้าที่
( ประกาศเมื่อ 18/06/2563 เปิดอ่าน 42 ครั้ง )

แนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าน้าที่และผู้เสนองาน
( ประกาศเมื่อ 18/06/2563 เปิดอ่าน 19 ครั้ง )

นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
( ประกาศเมื่อ 18/06/2563 เปิดอ่าน 52 ครั้ง )

การแสดงเจตจำนงทางการเมืองไทยในการต่อต้านการทุจริต
( ประกาศเมื่อ 18/06/2563 เปิดอ่าน 53 ครั้ง )

กฎหมายสำหรับประชาชน
( ประกาศเมื่อ 18/06/2563 เปิดอ่าน 46 ครั้ง )

ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ไร่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563
( ประกาศเมื่อ 15/06/2563 เปิดอ่าน 136 ครั้ง )

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ. 2560
( ประกาศเมื่อ 12/06/2563 เปิดอ่าน 61 ครั้ง )

การดำเนินการตามนโยบาลและกลยุทธ์
( ประกาศเมื่อ 12/06/2563 เปิดอ่าน 63 ครั้ง )หน้าที่ :: [1] 2 3 4 | สุดท้าย


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ 77258 ครั้ง
 ผู้ชมออนไลน์ขณะนี้ 1 ไอพี
999archslotsoccerjqk44binjqk41casinoslotxojoker
สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
โทรศัพท์ /โทรสาร 0-53667-505

สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ.2016 เทศบาลตำบลแม่ไร่ ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์