• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
  • +66 053-667-505
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ชื่อเรื่องไฟล์เวลาเพิ่ม
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565)ดาวน์โหลด 17/09/2022
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570)ดาวน์โหลด 17/09/2022
ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2565ดาวน์โหลด 26/10/2023
ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 -2570) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงและแก้ไข ครั้งที่ 1/2566ดาวน์โหลด 26/10/2023
ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงและแก้ไข ครั้งที่2/2566ดาวน์โหลด 26/10/2023
ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงและแก้ไข ครั้งที่3/2566ดาวน์โหลด 26/10/2023
ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงและแก้ไข ครั้งที่4/2566ดาวน์โหลด 26/10/2023
ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงและแก้ไข ครั้งที่5/2566ดาวน์โหลด 26/10/2023
ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงและแก้ไข ครั้งที่6/2566ดาวน์โหลด 26/10/2023
ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงและแก้ไข ครั้งที่7/2566ดาวน์โหลด 26/10/2023
ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงและแก้ไข ครั้งที่8/2566ดาวน์โหลด 26/10/2023
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2565ดาวน์โหลด 26/10/2023
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงและแก้ไข ฉบับที่ 2/2565ดาวน์โหลด 26/10/2023
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงและแก้ไข ฉบับที่2/2565ดาวน์โหลด 26/10/2023
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงและแก้ไข ครั้งที่ 1/2566ดาวน์โหลด 26/10/2023
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงและแก้ไข ครั้งที่ 2/2566ดาวน์โหลด 26/10/2023
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงและแก้ไข ครั้งที่ 4/2566ดาวน์โหลด 26/10/2023
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงและแก้ไข ครั้งที่ 5/2566ดาวน์โหลด 26/10/2023
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงและแก้ไข ครั้งที่ 7/2566ดาวน์โหลด 26/10/2023
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงและแก้ไข ครั้งที่ 8/2566ดาวน์โหลด 26/10/2023
12

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง