• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
  • +66 053-667-505
งานพัฒนาชุมชน
ชื่อเรื่องไฟล์เวลาเพิ่ม
รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกแก่คนพิการ 2566ดาวน์โหลด 20/11/2022
รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ 2565ดาวน์โหลด 14/02/2022
โครงการส่งเสริมอาชีพให้ประชาชน ประจำปี 2565 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทำไข่เค็ม เพื่อจำหน่ายดาวน์โหลด 20/06/2022
โครงการส่งเสริมอาชีพให้ประชาชน ประจำปี 2565 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทำแคปหมู เพื่อจำหน่ายดาวน์โหลด 20/06/2022
โครงการส่งเสริมอาชีพให้ประชาชน ประจำปี 2565ดาวน์โหลด 10/06/2022
โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน ประจำปี 2565 (งานของดีแม่จัน)ดาวน์โหลด 15/06/2022
แผ่นพับประชาสัมพันธ์เรื่องน่ารู้ของผู้พิการดาวน์โหลด 22/06/2022
แผ่นพับสิทธิของคนพิการดาวน์โหลด 22/10/2023
รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ 2565ดาวน์โหลด 22/02/2022
รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกแก่คนพิการ 2565ดาวน์โหลด 22/01/2022
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ไร่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลแม่ไร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567ดาวน์โหลด 06/10/2023
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ไร่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการของเทศบาลตำบลแม่ไร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567ดาวน์โหลด 06/10/2023
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ไร่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการของเทศบาลตำบลแม่ไร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566ดาวน์โหลด 10/10/2023
ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนขอรับเบี้ยความพิการดาวน์โหลด 10/01/2024
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปี 2566ดาวน์โหลด 20/06/2023
ขออนุมัติโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ 2566ดาวน์โหลด 21/06/2023
รายงานผลโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิก่าร 2566ดาวน์โหลด 19/07/2023
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550และฉบับที่2(พ.ศ.2556)ดาวน์โหลด 10/12/2023
รายงานผลการดำเนินการตรวจสุขภาพผู้พิการดาวน์โหลด 29/11/2023
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550และฉบับที่2(พ.ศ.2556)ดาวน์โหลด 12/11/2023
123

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง