• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
  • +66 053-667-505

ประวัติความเป็นมาของเทศบาล

ได้รับการจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลแม่ไร่ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2555 โดยเปลี่ยนแปลงฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ไร่ เป็นเทศบาลตำบลแม่ไร่ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2555 (องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ไร่จัดตั้งเมื่อวันที่19 มกราคม 2539)    การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496    และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มีจำนวน 9 หมู่บ้าน มีนายกเทศมนตรี จำนวน คน รองนายกเทศมนตรี จำนวน ๒ คนปรึกษานายกเทศมนตรีจำนวน ๑ คน   เลขานุการนายกเทศมนตรี  จำนวน ๑ คน และมีสมาชิกสภาเทศบาลตำบล   แบ่งเป็น  ๒  เขตเลือกตั้ง   มีสมาชิกสภาเทศบาลเขตละ ๖ คน รวมเป็น 12 คน   เลือกตั้งเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 ( ข้อมูล ณ วันที่ 27 เมษายน  2564)

เทศบาลตำบลแม่ไร่ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหนึ่งในสิบสามแห่งของอำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย  สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ตั้งอยู่เลขที่  272  บ้านดอนชัย  หมู่ 8  ตำบลแม่ไร่  อำเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย  ระยะทางจากสำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ถึงที่ว่าการอำเภอแม่จัน   เป็นระยะทาง  12  กิโลเมตร  โดยมีที่ตั้งติดเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ดังนี้


ทิศเหนือ            ติดต่อกับ เทศบาลตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 
ทิศใต้                ติดต่อกับ เทศบาลตำบลแม่คำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 
ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ เทศบาลตำบลสายน้ำคำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 
ทิศตะวันตก       ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง