• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
  • +66 053-667-505

ข้อมูลทั่วไป

1.4 ประชากรและเชื้อชาติ 

   จำนวนประชากรทั้งสิ้น 10,611 คน 4,110 ครัวเรือน ชาย 4,953 คน หญิง 5,658 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 884 คน / ตารางกิโลเมตร ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวไทยพื้นเมือง ประมาณร้อยละ 60 เป็นกลุ่มชาติพันธุ์อาข่า ประมาณร้อยละ 38 เชื้อสายอื่นๆ ประมาณ ร้อยละ 2

ตารางที่ 1 แสดงจำนวนประชากรแยกรายหมู่บ้าน

หมู่ที่
หมู่บ้าน
จำนวนครัวเรือน
จำนวนประชากรชาย
จำนวนประชากรหญิง
รวม
1 บ้านป่ากว๋าว 519 406 482 888
2 บ้านสันกอง 604 321 405 726
3 บ้านป่าสักขวาง 309 297 324 621
4 บ้านฮ่องแฮ่ 165 152 182 334
5 บ้านดงมะตืน 462 776 811 1,587
6 บ้านห้วยไร่ 849 1,956 2,264 4,220
7 บ้านสันกอง 609 495 588 1,083
8 บ้านดอนชัย 327 321 356 677
9 บ้านสันกองใหม่ 266 229 246 475
รวม
 
4,110
4,953
5,658
10,611

(ข้อมูลจากสำนักทะเบียนอำเภอแม่จัน ณ วันที่ 25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566) 

ตารางที่ 2 แสดงจำนวนประชากรแยกรายหมู่บ้าน

หมู่ที่
หมู่บ้าน
จำนวนครัวเรือน
จำนวนประชากรชาย
จำนวนประชากรหญิง
รวม
1 บ้านป่ากว๋าว 520 406 482 888
2 บ้านสันกอง 604 321 405 726
3 บ้านป่าสักขวาง 309 296 324 620
4 บ้านฮ่องแฮ่ 165 152 182 334
5 บ้านดงมะตืน 462 776 811 1,587
6 บ้านห้วยไร่ 850 1,956 2,266 4,222
7 บ้านสันกอง 609 495 588 1,083
8 บ้านดอนชัย 327 321 356 677
9 บ้านสันกองใหม่ 266 229 246 475
รวม
 
4,112
4,952
5,660
10,612

(ข้อมูลจากผลการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานระดับตำบล (จปฐ.) ประจำปี 2566)

   1.5 การบริการพื้นฐาน 

•   การคมนาคมและการจราจร
- ถนนลาดยางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (พหลโยธิน) เป็นเส้นทางหลักผ่านกลางชุมชน ระยะทาง 3.4 กิโลเมตร 
- ถนนลาดยางทางหลวงชนบทป่าสักขวาง-บ้านฮ่องแฮ่ ระยะทาง 3.15 กิโลเมตร
- ถนนลาดยางทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1159 ระยะทาง 2.9 กิโลเมตร
- ถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน 1 สาย ระยะทาง 0.24 เมตร
- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 139 สาย ระยะทาง 49.61 กิโลเมตร
- ถนนลูกรัง 53 สาย ระยะทาง 2.57 กิโลเมตร

•   การประปา
- ครัวเรือนที่ใช้บริการน้ำประปาทั้งหมด จำนวน 3,890 ครัวเรือน
- มีระบบประปาบาดาลหมู่บ้าน หมู่ 1,3,5,6,7,8,9 จำนวน 7 แห่ง
- มีระบบประปาส่วนภูมิภาค สาขาแม่สาย  จำนวน 1 แห่ง
- มีระบบผลิตประปาขนาดใหญ่ (ป๊อกแทงค์)  จำนวน 2 แห่ง
•   การไฟฟ้า
- ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า จำนวน 3,890 ครัวเรือน
- สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาแม่ฟ้าหลวง  จำนวน 1 แห่ง

 

   1.6 สภาพทางเศรษฐกิจ 

ประชากรของเทศบาลตำบลแม่ไร่ ประกอบอาชีพ (ข้อมูลจากผลการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานระดับตำบล (จปฐ.) ประจำปี 2562) ดังนี้
- อาชีพรับจ้างทั่วไป ร้อยละ 38.41
- นักเรียน นักศึกษา ร้อยละ 22.97
- อาชีพเกษตรกรรม คือ ทำนา ทำไร่ ทำสวน เลี้ยงสัตว์ ร้อยละ 12.78
- ไม่มีอาชีพ ร้อยละ 9.98
- อาชีพค้าขาย ร้อยละ 7.71
- อาชีพรับราชการ รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 2.26
- พนักงานบริษัท ร้อยละ 0.78
- ธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 1.33
- อื่นๆ ร้อยละ 3.63

•   การเกษตรกรรม

      ประชาชนส่วนใหญ่ ของตำบลแม่ไร่ ประกอบอาชีพหลัก คือการทำ ทำไร่ ปลูกไม้ผล ได้แก่ ลิ้นจี่ พืชไร่ ได้แก่ ข้าวโพดฝักอ่อน ถั่วเหลือง เสาวรส ยาสูบ และพืชผักต่างๆ พื้นที่ส่วนใหญ่อาศัยน้ำจากแม่น้ำแม่ไร่ แม่น้ำคำ ปัจจุบันพื้นที่ทำนามักประสบปัญหาอุทกภัยเป็นประจำ นอกจากนี้ปัจจุบันเกษตรกรได้หันมาเลี้ยงโคพื้นเมืองและโคนม การเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมืองเพื่อบริโภคและเหลือไว้จำหน่าย และการเลี้ยงปลานิล ในแต่ละครัวเรือนส่วนใหญ่จะทำการเกษตรตั้งแต่สองกิจกรรมขึ้นไป มีพื้นที่ถือครองเฉลี่ย 8-10 ไร่ต่อครัวเรือน และสามารถจำแนกพื้นที่ที่ใช้ในการเพาะปลูก ได้แก่ ข้าวนาปี 6,535 ไร่ ข้าวนาปรัง 1,816 ไร่ ถั่วเหลือง 557 ไร่ ข้าวโพดสาลี 52 ไร่ พืชผัก 106 ไร่ ข้าวโพดฝักอ่อน 700 ไร่ ลิ้นจี่ 280 ไร่
•   การพาณิชยกรรมและการบริการ
ตารางที่ 3 แสดงหน่วยธุรกิจในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลแม่ไร่

ลำดับที่

ประเภทบริการ

จำนวน (แห่ง)

1

ร้านค้าจำหน่ายของชำ

52

2

ร้านซ่อมรถ

19

3

ร้านจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง

5

4

โรงแรม/รีสอร์ท

4

5

โรงสีข้าว

3

6

โรงงานทำเครื่องปั้นดินเผา

2

7

ร้านขายอาหาร

20

8

ร้านเสริมสวย

8

9

ร้านทำทอง

1

10

ร้านซ่อมคอมพิวเตอร์

2

11

โรงอบชา

1

12

โรงงานแปรรูปไม้

2

13

ปั๊มน้ำมัน

3

14

ซุปเปอร์มาเก็ต

1

15

ร้านสะดวกซื้อ

2

16

สถานีขนส่งของบริษัทดอยตุงขนส่ง

1

17

ร้าน ล้าง อัด ฉีด

2

18

โรงเผาอิฐ

5

19

สถานีบ่มใบยาสูบ

1

20

สินเชื่อ

6

21

ขายอุปกรณ์การเกษตร/ปุ๋ย ยา เคมีภัณฑ์

2

22

จำหน่ายเครื่องสำอาง

1

23

บริษัทประกันภัย

1

24

ร้านกาแฟ

7

25

โรงทอเสื่อ

2

26

ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า

4

27

ขายอุปกรณ์ไฟฟ้า/เครื่องใช้ไฟฟ้า/อะไหล่รถยนต์

5

28

ร้านรับซื้อของเก่า

1

29

ร้านขายข้าวสาร

4

30

ตลาดสด

2

31

สถานพยาบาล

4

32

ร้านขายเสื้อผ้า

2

33

ร้านซักอบรีด

2

34

โรงงานคั่วกาแฟ

1

35

ร้านขายอาหารสัตว์

5

36

คลินิกรักษาสัตว์

1

37

ร้านจำหน่ายแว่นตา

1

38

ธนาคาร

1

39

ร้านจำหน่ายรถมือสอง

6

40

สถานตรวจสภาพรถ

1

41

ร้านไม้แบบเช่า

2

42

ร้านตัดเย็บเสื้อผ้า

5

43

ร้านจำหน่ายตั๋วเดินทาง

2

44

คลินิกเสริมความงาม

1

45

โรงน้ำดื่ม

1

46

สนามแข่งฟุตบอล

1

47

จำหน่ายต้นไม้/อุปกรณ์แต่งสวน

2

48

คลังสินค้าเพื่อจำหน่าย

5

49

ร้านทำเบาะ

2

50

ร้านแก๊ส

1

51

ร้านบริการจัดส่งพัสดุ

3

(ข้อมูลจากงานจัดเก็บรายได้ ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2566)

   1.7 สภาพทางสังคม 

ด้านการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้
• โรงเรียนประถมศึกษา 2 แห่ง คือ
- โรงเรียนบ้านป่ากว๋าว-ดอนชัย ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1 บ้านป่ากว๋าว
- โรงเรียนบ้านสันกอง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 9 บ้านสันกองใหม่
• ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5 แห่ง คือ
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ากว๋าว
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าสักขวาง
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไร่
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไร่บน 
(รับถ่ายโอนจากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2552)
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันกอง
• ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ ๓ แห่ง
- ศูนย์อินเตอร์เน็ตชุมชน (USO NET) ตั้งอยู่ ณ สำนักงานเทศบาล
- ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านสันกอง ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๒ บ้านสันกอง
- ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ โรงเรียนบ้านสันกอง 
ด้านศาสนา
• วัดและสำนักสงฆ์ 6 แห่ง ได้แก่
- วัดดอนมูล บ้านป่ากว๋าว หมู่ที่ 1
- วัดสุวรรณาราม บ้านฮ่องแฮ่ หมู่ที่ 4
- วัดดงมะตืน บ้านดงมะตืน หมู่ที่ 5
- วัดห้วยไร่ บ้านห้วยไร่ หมู่ที่ 6
- วัดสันกอง บ้านสันกอง หมู่ที่ 7
- สำนักสงฆ์บ่อน้ำทิพย์ธรรม บ้านห้วยไร่ หมู่ที่ 6
• คริสตจักร 9 แห่ง ได้แก่
- คริสตจักร ไทยพระกิตติคุณสมบูรณ์ บ้านป่าสักขวาง หมู่ที่ 3
- คริสตจักรธรรมพัฒนาไทย บ้านป่าสักขวาง หมู่ที่ 3
- คริสตจักรไทยสมัคร บ้านป่าสักขวาง หมู่ที่ 3
- ศูนย์พระคริสตธรรมเชียงราย (CBS) บ้านป่าสักขวาง หมู่ที่ 3
- คริสตจักรอิมมานูเอล 1 บ้านดงมะตืน หมู่ที่ 5
- คริสตจักรอิมมานูเอล 2 บ้านดงมะตืน หมู่ที่ 5
- คริสตจักรคาทอลิค บ้านห้วยไร่ หมู่ที่ 6
- คริสตจักรพระคุณแม่ไร่ (อิมมานูเอลบ้านบน) บ้านห้วยไร่ หมู่ที่ 6 
- คริสตจักรบ้านสันกอง หมู่ที่ 7
ด้านสาธารณสุข
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล 1 แห่ง
- สถานพยาบาลเอกชน 2 แห่ง
ด้านการให้ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
- หน่วยบริการประชาชนของสถานีตำรวจภูธรแม่จัน 1 แห่ง
- ศูนย์ อปพร. ที่ทำการ ทต.แม่ไร่ 1 แห่ง
- หน่วยสมาชิกตำรวจบ้าน 1 แห่ง
- ศูนย์ ศพส.ทต.แม่ไร่ 1 แห่ง
- ศูนย์แพทย์ฉุกเฉิน ๑ แห่ง
กลุ่มหรือองค์กรที่ดำเนินกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ในพื้นที่
- ชมรมผู้สูงอายุตำบลแม่ไร่
- กลุ่มพัฒนาสตรีตำบลแม่ไร่ (กพสต. ตำบลแม่ไร่)
- สภาวัฒนธรรมตำบลแม่ไร่
- กลุ่มผ้าปักด้วยมือบ้านสันกอง
- กลุ่มข้าวซ้อมมือตำบลแม่ไร่
- ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรตำบลแม่ไร่
- กลุ่มเยาวชนตำบลแม่ไร่
- กลุ่มอนุรักษ์ดอกพุทธรักษ์ตำบลแม่ไร่
- ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลแม่ไร่ (อสม.)
- กลุ่มดอกตะล่อม
- ชมรมมิตรอาสา
- กลุ่มอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุตำบลแม่ไร่
- ชมรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพตำบลแม่ไร่

   1.8 ข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ 

- แหล่งน้ำธรรมชาติไหลผ่าน 2 สาย ดังนี้
1. แม่น้ำคำ มีต้นกำเนิดจากตำบลแม่คำ ไหลผ่านตำบลแม่ไร่ เริ่มตั้งแต่ หมู่ที่ 1 บ้านป่ากว๋าว ผ่านหมู่ที่ 3 บ้านป่าสักขวาง หมู่ที่ 4 บ้านฮ่องแฮ่ ใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูกพืชได้ทั้งฤดูฝน และ ฤดูแล้ง และมักจะมีปัญหาน้ำท่วมในฤดูฝนทุกปี
2. แม่น้ำแม่ไร่ มีต้นกำเนิดในตำบลแม่ฟ้าหลวง ไหลผ่านหมู่ที่ 6 บ้านห้วยไร่ บ้านสันกอง หมู่ที่ 7 บ้านดอนชัย หมู่ที่ 8 บ้านสันกอง หมู่ที่ 2

   1.9 ข้อมูลด้านศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

      1.9.1 โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคล (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗) 
ฝ่ายการเมือง มีจำนวนบุคลากรทั้งสิ้น จำนวน 17 คน
- นายกเทศมนตรี จำนวน 1 คน
- ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จำนวน 1 คน
- รองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 คน
- เลขานุการนายกเทศมนตรี จำนวน 1 คน
- สมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 12 คน

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง