• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
  • +66 053-667-505

นโยบาย

คำแถลงนโยบาย
ของ
นายไพศาล พรมมาลี นายกเทศมนตรีตำบลแม่ไร่
แถลงต่อสภาเทศบาลตำบลแม่ไร่
วัน อังคาร ที่ ๒๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ไร่

เรียน    ประธานสภาเทศบาลฯและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ไร่ที่เคารพ


            ตามที่ได้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ไร่ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ และคณะกรรมการ

การเลือกตั้งได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่๒๑กันยายนพ.ศ.๒๕๖๕ซึ่งผมนายไพศาล พรมมาลี 

ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลแม่ไร่เลือกให้มาดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลแม่ไร่ นั้น

        ผมมีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะดำเนินการพัฒนาเทศบาลตำบลแม่ไร่ ในด้านต่าง ๆ เพื่อนำพาเทศบาลตำบลแม่ไร่ไปสู่การ

พัฒนาอย่างยั่งยืน โดยการบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาและดำเนินโครงการต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว ถูกต้องและมีประสิทธิภาพโดย

ยึดถือประโยชน์ของประชาชนภายในตำบลเป็นหลัก  

ผมได้จัดทำนโยบายการพัฒนาและการบริหารขึ้น ซึ่งจะได้แถลงนโยบายการพัฒนาและการบริหารต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำแม่ไร่ในครั้งนี้ ซึ่งการกำหนดนโยบายการพัฒนาเทศบาลตำบลแม่ไร่ทุกด้านจะขึ้นอยู่ภายใต้หลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยมุ่งเน้นการแก้ปัญหาความเดือดร้อนและตอบสนองต่อความต้องการของพี่น้องประชาชน ผมขอนำเสนอนโยบายเพื่อการพัฒนา โดยขอนำเสนอเป็นรายด้าน ดังต่อไปนี้

 

นโยบายหลัก ๗ ด้าน

๑.     ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางที่ ๑.๑  ส่งเสริมด้านเส้นทางคมนาคม โครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจและการเกษตร

แนวทางที่ ๑.๒ ส่งเสริมด้านสาธารณูปโภค ระบบไฟฟ้า ประปา อินเตอร์เน็ต และการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร

แนวทางที่ ๑.๓ พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

๒.     ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางที่๒.๑  ส่งเสริมด้านการปลูกป่าและการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี

แนวทางที่๒.๒  ขยายระบบส่งน้ำสาธารณะให้ทั่วถึงและเพียงพอต่อความต้องการในการกักเก็บน้ำไว้ใช้

แนวทางที่๒.๓  เสริมสร้างศักยภาพและสร้างการมีส่วนร่วมของหมู่บ้าน/ชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม

แนวทางที่๒.๔ ส่งเสริมให้ชุมชนหมู่บ้านมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเพื่อลดมลพิษและควบคุมกิจกรรมที่จะส่งผลกระทบต่อสภาพชีวิตและประชาชน

แนวทางที่๒.๕  มีการตรวจสอบปรับปรุงคุณภาพน้ำประปา ให้ได้มาตรฐานอยู่เสมอ

๓.     ด้านเศรษฐกิจ

แนวทางที่๓.๑ ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ผสมผสานเกษตรอินทรีย์ และเกษตรทางเลือก

แนวทางที่๓.๒  ส่งเสริมพัฒนาอาชีพให้เกิดรายได้ในภาคครัวเรือน/ชุมชน/ตำบล

แนวทางที่๓.๓ ส่งเสริมยกระดับผลิตภัณฑ์ภายในชุมชน/ตำบล เพื่อเพิ่มช่องทางการขายแบบออนไลน์

๔.     ด้านสาธารณสุข

แนวทางที่๔.๑ ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข

แนวทางที่๔.๒ เฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ

แนวทางที่๔.๓ ส่งเสริมการบริการสนับสนุนการรับผู้ป่วยฉุกเฉิน จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

แนวทางที่๔.๔ ส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้านการสร้างสุขภาพ

๕.     ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แนวทางที่๕.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนภาษาต่างประเทศ สนามเด็กเล่นเสริมปัญญาและการจัดการอาหารกลางวันที่มีโภชนาการ

แนวทางที่๕.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

แนวทางที่๕.๓ เพิ่มช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน/เยาวชน

แนวทางที่๕.๔ ส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ร่วมกิจกรรมในระดับท้องถิ่น อำเภอ จังหวัด

แนวทางที่๕.๕ ทำนุบำรุงศาสนา ฟื้นฟูและอนุรักษ์ศิลปะะวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น

 ด้านสังคม

แนวทางที่๖.๑  ส่งเสริมคุณค่า ศักยภาพผู้สูงอายุและปราชญ์ชาวบ้านให้สามารถถ่ายทอดภูมิปัญญาให้เป็นต้นแบบการเรียนรู้สู่ชุมชน

แนวทางที่๖.๒ จัดให้มีสวัสดิการสงเคราะห์และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ผู้ด้อยโอกาสต่างๆ

แนวทางที่๖.๓ ส่งเสริมรักษาความปลอดภัยในชุมชนและทรัพย์สินของชุมชน

แนวทางที่๖.๔ จัดทำให้มีช่องทางร้องทุกข์แบบออนไลน์

แนวทางที่๖.๕ แนวทางการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมการบรรเทาสาธารณภัย

แนวทางที่๖.๖ ส่งเสริมด้านกีฬา สนับสนุนการกีฬาและอุปกรณ์กีฬา

๗.     ด้านการเมืองและการบริหาร

แนวทางที่๗.๑ การพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานแบบโปร่งใสยุติธรรมตรวจสอบได้

แนวทางที่๗.๒ พัฒนาสถานที่ อุปกรณ์ และอำนวยความสะดวกในการบริการประชาชน

แนวทางที่๗.๓ กิจกรรมเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานต่างๆ ของหมู่บ้าน

แนวทางที่๗.๔  มุ่งเน้นการบริหารงานเทศบาลโดยใช้หลักธรรมาภิบาลและหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ดังนี้

           ) หลักนิติธรรม กำหนดให้มีวิธีการในการเสนอให้ตราเทศบัญญัติ

กฎ ข้อบังคับต่างๆ ให้ทันสมัยและเป็นธรรม  เป็นที่ยอมรับของสังคม  ไม่เลือกปฏิบัติและ

สังคมยินยอมพร้อมใจปฏิบัติตามกฎหมายและกฎข้อบังคับเหล่านั้น โดยถือว่าเป็นการปกครองภายใต้กฎหมาย มิใช่ตาม

เภอใจหรือตามอำนาจของตัวบุคคล
        ) หลักคุณธรรม โดยยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม สำนึกในหน้าที่ของตนเอง
มีความซื่อสัตย์สุจริต จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย และเคารพในสิทธิของผู้อื่น
        ) หลักความโปร่งใส ส่งเสริมให้มีความไว้วางใจซึ่งกัน  โดยมีการให้และการรับข้อมูลที่สะดวก  เป็นจริง  ทันสถานการณ์     ตรงไปตรงมา มีที่มาที่ไปที่ชัดเจนและเท่าเทียมกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องชัดเจนได้

       ) หลักการมีส่วนร่วม เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้ และร่วมคิด ร่วมเสนอความเห็นในการตัดสินใจปัญหาสำคัญของเทศบาลตำบลแม่ไร่ในด้านต่างๆ เช่น การแจ้งความเห็น การไต่สวนสาธารณะ  การประชาพิจารณ์ การแสดงประชามติ นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการร่วมตรวจสอบ และร่วมรับผิดชอบต่อผลการกระทำของเทศบาลตำบลแม่ไร่ด้วย

         ) หลักความรับผิดชอบ ตรวจสอบได้โดยให้มีกระบวนการที่ประชาชนเข้ามามีส่วน

ในความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ เป็นการสร้างกลไกให้มีผู้รับผิดชอบ ตระหนักในหน้าที่ ความสำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคม  การใส่ใจปัญหาสาธารณะของเทศบาลและบ้านเมือง กระตือรือร้นในการแก้ปัญหา ตลอดจนการเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง และความกล้าที่จะยอมรับผลจากการกระทำของตน
            ) หลักความคุ้มค่า ปลูกฝังให้คนในองค์กรมีความคิดที่ถูกต้องในการบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากรที่มีจำกัด ให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม มีระบบป้องกันการสมยอมการจัดซื้อจัดจ้างที่มีประสิทธิภาพ

ท่านประธานสภาเทศบาลฯและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ไร่ที่เคารพ

การบริหารงานตามนโยบายที่ผม  นายไพศาล พรมมาลี   นายกเทศมนตรีตำบลแม่ไร่   ได้แถลงมาดังกล่าวข้างต้นจะสำเร็จไม่ได้ หากไม่ได้รับความร่วมมือ ร่วมใจ จากพี่น้องประชาชน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือ ร่วมใจ และการสนับสนุนจากท่านในการที่จะพัฒนา ตามนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาเทศบาลตำบลแม่ไร่ เพื่อตอบสนองความต้องการและประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนและพัฒนาเทศบาลตำบลแม่ไร่ ให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนต่อไป

 

                                                                          (ลงชื่อ)…………………………………...

          (นาย ไพศาล พรมมาลี)

        นายกเทศมนตรีตำบลแม่ไร่

 

 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง