• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
  • +66 053-667-505

บทบาทภารกิจ

 

ภารกิจอำนาจหน้าที่ของเทศบาล

มาตรา 50 เทศบาลตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาลดังต่อไปนี้

(1)     รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน

(2)     ให้มีการบำรุงทางบกและทางน้ำ

(3)     รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

(4)     ป้องกันและระงับโรคติดต่อ

(5)     ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง

(6)     ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม

(7)     ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

(8)     บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

(9)     หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล

ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์วิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด

มาตรา 51 เทศบาลอาจจัดทำกิจการใดๆในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้

(1)     ให้มีน้ำสะอาดหรือประปา

(2)     ให้มีโรงฆ่าสัตว์

(3)     ให้มีตลาด ท่าเทียบหรือท่าข้าม

(4)     ให้มีสุสานและฌาปนสถาน

(5)     บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร

(6)     ให้มีและบำรุงสถานที่ที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้

(7)     ให้มีและการบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น

(8)     ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ

(9)     เทศพาณิชย์

ภารกิจอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยาและองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้

(1)   การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง

(2)   การจัดให้มีการบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ

(3)   การจัดให้มีการควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ

(4)   การสาธารณูปโภคการก่อสร้างอื่นๆ

(5)   การสาธารณูปการ

(6)   การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ

(7)   การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน

(8)   การส่งเสริมการท่องเที่ยว

(9)   การจัดการศึกษา

(10)การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส

(11)การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

(12)การปรับปรุงแหล่งชุมชนและแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย

(13)การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

(14)การส่งเสริมกีฬา

(15)การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน

(16)ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น

(17)การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบร้อยของบ้านเมือง

(18)การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย

(19)การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล

(20)การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน

(21)การควบคุมการเลี้ยงสัตว์

(22)การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์

(23)การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่นๆ

(24)การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

(25)การผังเมือง

(26)การขนส่งและการวิศกรรมจราจร

(27)การดูแลรักษาที่สาธารณะ

(28)การควบคุมอาคาร

(29)การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(30)การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและการสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

(31)กิจการอื่นใดที่เป็นประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

ภารกิจหลักและภารกิจรองที่เทศบาลจะดำเนินการ

1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ภารกิจหลัก

            (1) พัฒนาปรับปรุงเส้นทางคมนาคมภายในเขตเทศบาลให้ได้มาตรฐาน และมีโครงสร้างเชื่อมโยงกัน อย่างเป็นระบบ เช่น ถนน สะพาน รางระบายน้ำ

            (2) จัดวางระบบผังเมืองรวมในชุมชนให้สามารถรับการเจริญของชุมชนภายในอนาคต จำแนกโซนการใช้ที่ดินแต่ละประเภท เช่น แหล่งเกษตรกรรม อหล่งพาณิชย์ แหล่งอุตสาหกรรม แหล่งที่อยู่อาศัย แหล่งประกอบการด้านปศุสัตว์

            (3) พัฒนาปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะ การครอบคลุมทุกพื้นที่ในเขตเทศบาล อย่างเป็นระบบและได้มาตรฐานโดยเฉพาะถนนสายหลักและตรอกซอยต่างๆในเขตเทศบาล

ภารกิจรอง

(1)   พัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

(2)   พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ให้มีปริมาณน้ำเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

(3)   ก่อสร้างระบบระบายน้ำภายในชุมชนให้ได้มาตรฐานและสามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(4)   ปรับปรุงระบบการจราจรให้ได้มาตรฐาน สร้างวินัยจาจรให้ประชาชนในท้องถิ่น

2.ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต ภารกิจหลัก

            (1) เสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน จัดการสาธารณสุขมูลฐานให้ทั่วถึง

(2) ปัญหาด้านยาเสพติดในชุมชน

(3) สนับสนุนด้านสวัสดิการ พัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้ด้อยโอกาสในสังคม

(4) พัฒนาปรับปรุงกิจการโรงงานฆ่าสัตว์ ให้ได้มาตรฐาน

(5) สนับสนุนส่งเสริมให้หน่วยงาน องค์การ ชุมชน และประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา

สังคม

(6) ดูแลจัดการด้านสวัสดิการแก่ชุมชน เช่น คนชรา เด็ก ผู้ติดเชื้อเอดส์

(7) พัฒนาปรับปรุงด้านสุสาน ฌาปนสถานให้ได้มาตรฐาน

            ภารกิจรอง

(1)   ส่งเสริมการกีฬาให้กลุ่มเยาวชนได้มีการใช้เวลาว่างทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์

(2)   สนับสนุนส่งเสริมด้านการศึกษาของเยาวชนประชาชนในท้องถิ่นทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน

3.ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

ภารกิจหลัก

            (1) การรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน

            (2) พัฒนาปรับปรุงด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

            (3) ส่งเสริม วางแผน จัดการด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

            (4) ควบคุมดูแลการประกอบกิจการตลาดให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 อย่างเคร่งครัด

ภารกิจรอง

(1)   รณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดระเบียบภายในชุมชน

4.ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

ภารกิจหลัก

            (1) พัฒนาส่งเสริมอาชีพให้กลุ่มอาชีพต่างๆสนับสนุนการรวมกลุ่มอาชีพต่างๆ ส่งเสริมด้านการผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

            (2) สนับสนุนด้านการพาณิชย์ ส่งเสริมการลงทุน

ภารกิจรอง

(1)   พัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว

5.ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ภารกิจหลัก

            (1) การกำจัดขยมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย เช่น จัดหาสถานที่ทิ้งขยะถาวร ศึกษาวิธีการกำจัดขยะ ให้เหมาะสมกับศักยภาพของเทศบาล

            (2) การจัดการบำรุงรักษาการใช้ประโยชน์ในที่ดิน การดูแลรักษาที่ดินสาธารณะประโยชน์

            (3) การจัดให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

            (4) พัฒนาปรับปรุงด้านสุสาน ฌาปนสถานให้ได้มาตรฐาน

ภารกิจรอง

(1)     รวบรวมส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6.ด้านศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ภารกิจหลัก

            (1) สนับสนุนส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

            (2) สนับสนุนส่งเสริมให้มีการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น แก่เยาวชนและผู้ที่สนใจ

ภารกิจรอง

(1)     สนับสนุนช่วยเหลืองานกิจกรรมประเพณีที่ชุมชนเป็นผู้จัด

            7.ด้านการบริหารและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            

ภารกิจหลัก

(1)     สนับสนุนส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน

            ภารกิจรอง

(1)     สนับสนุนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 

 

 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง