• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
  • +66 053-667-505

การวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง

การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

1. การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การวิเคราะห์ศักยภาพท้องถิ่นด้วยเทคนิค SWOTAnalysis

(1) จุดแข็ง (Strengths)

1.  ด้านการบริหารจัดการผู้บริหาร ผู้นำสนับสนุนแนวคิดและกำหนดนโยบายการพัฒนาในด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน ด้านคุณภาพชีวิต สังคม สาธารณสุข การศึกษาอย่างต่อเนื่อง

2.  มีการก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่อย่างทั่วถึงทุกหมู่บ้าน

3.  มีภูมิศาสตร์ที่เป็นจุดเชื่อมโยงระหว่างตัวจังหวัดกับเขตเศรษฐกิจชายแดน

4.  มีเอกลักษณ์ที่หลากหลายทางชาติพันธุ์ทำให้มีการส่งเสริมให้มีการนำประเพณีของแต่ละชาติพันธุ์มาสู่การอนุรักษ์และเผยแพร่

5.  มีการพัฒนาส่งเสริมด้านสาธารณสุขอย่างต่อเนื่องและครอบคลุมทุกหมู่บ้าน

6.  มีการบริการด้านการแพทย์ฉุกเฉินและบริการแพทย์แผนไทยให้กับประชาชนครอบคลุมทุกหมู่บ้าน

           7.  มีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย ทั้งเชิงพุทธศาสนา ธรรมชาติ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม

            8.  มีพื้นที่มีศักยภาพในการปลูกพืชเศรษฐกิจ เช่น ข้าว สับปะรด ข้าวโพด ถั่ว ฟักทอง มันสำปะหลัง แตงโม เสาวรส เป็นต้น  ทำให้ประชาชนมีรายได้

            9.  ประชาชนในตำบลมีฝีมือและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการแปรรูปผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน

          (2) จุดอ่อน (weaknesses)

          1.  มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่ส่งผลให้เยาวชนเกิดปัญหาสังคม

           2.  ประชาชนบางส่วนได้รับการศึกษาไม่ถึงเกณฑ์

           3.  ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและบรรเทาโรคติดต่อไม่เพียงพอ

           4.  ประชาชนให้ความสำคัญด้านสุขภาพอนามัยการป้องกันและระงับโรคติดต่อในระดับต่ำ

           5.  มีประชากรแฝงจำนวนมากไม่มีข้อมูลในการควบคุมดูแล

6.  ไม่มีแหล่งที่กักเก็บน้ำทำให้ประชาชนยังขาดแคลนน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคในฤดูแล้ง

            7. สถานที่ท่องเที่ยวยังไม่ได้รับการพัฒนาให้มีความเป็นมาตรฐาน

            8. มีปัญหาหนี้สินในครัวเรือนและหนี้สินนอกระบบ

            9. ขาดแหล่งเงินทุนสนับสนุนในการประกอบการ

           10. กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ขาดทักษะและความชำนาญ

           11. ไม่มีจุดรวมสินค้าและจุดแสดงสินค้าประจำตำบล

(3) โอกาส (Opportunities)

            1.  นโยบายรัฐบาลในการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจชายแดนทำให้เกิดการสร้างงานในเขตพื้นที่ใกล้เคียง

           2.  มีระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่ทั่วถึงทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ที่ทันสมัยได้

            3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติที่รัฐบาลส่งเสริมและสนับสนุน          

            4.  การพัฒนาพื้นที่จังหวัดเชียงรายส่งผลให้ตำบลแม่ไร่เป็นเส้นทางผ่านในการขนส่งสินค้าและเพิ่มมูลค่าสินค้าของท้องถิ่น

            5.  มีการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน

          (4) อุปสรรค (Threats)

          1.  การประสานงานเพื่อขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเกิดความซ้ำซ้อนของงบประมาณทำให้เสียโอกาสพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

           2.  ความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่เป็นโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ซึ่งส่วนมากเป็นโครงการที่เกินศักยภาพที่เทศบาลจะดำเนินการได้

3.  การแก้ไขปัญหาด้านสังคมและการสาธารณสุข เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนที่ต้องประสานงานกันจึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์

4.  ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องจำกัดแนวทางการดำเนินการทำให้การดำเนินงานล่าช้า

          5.  มีงบประมาณในการบริหารและพัฒนาท้องถิ่นไม่เพียงพอ

                6. ราคาของสินค้าเกษตรตกต่ำทำให้เกษตรกรมีรายได้น้อย

2. การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง

  2.1) การเปลี่ยนแปลงในประเทศที่จะส่งผลกระทบต่อ ทต.

- รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะส่งผลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไร

- แนวโน้มการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ในตำบลเดียวกันให้มีองค์กรเดียว

- การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให้  อปท.

2.2) การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคที่จะส่งผลกระทบต่อ ทต.

AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติในอาเซียน 10 ประเทศ ได้แก่ ไทยพม่าลาวเวียดนามมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียฟิลิปปินส์กัมพูชาบรูไน เพื่อที่จะให้มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน จะมีรูปแบบคล้ายๆ กลุ่ม Euro Zone นั่นเอง จะทำให้มีผลประโยชน์อำนาจต่อรองต่างๆ กับคู่ค้าได้มากขึ้น และการนำเข้า ส่งออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเว้นสินค้าบางชนิดที่แต่ละประเทศอาจจะขอไว้ไม่ลดภาษีนำเข้า (เรียกว่าสินค้าอ่อนไหว)

Asean จะรวมตัวเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลเป็นรูปธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ณ วันนั้นจะทำให้ภูมิภาคนี้เปลี่ยนไปอย่างมากโดย AEC Blueprint (แบบพิมพ์เขียว) หรือแนวทางที่จะให้ AEC เป็นไปคือ

1. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน
2. การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง
3. การเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน
4. การเป็นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก

ดังนั้นเทศบาลตำบลแม่ไร่จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ไว้จำนวน ๗ ยุทธศาสตร์ ดังนั้น จึงวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค หรือ การเข้าสู่ AEC ที่จะส่งผลกระทบต่อเทศบาลตำบลแม่ไร่ในแต่ละยุทธศาสตร์ ดังนี้

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

          การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ทำให้เทศบาลตำบลแม่ไร่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค เพื่อรองรับประชากรประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยว คนทำงาน หรือการย้ายถิ่นที่ทำกิน  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคจึงเป็นสิ่งสำคัญ เช่น ถนน ไฟฟ้า เพื่อพัฒนาให้การจราจรในพื้นที่มีความปลอดภัย สะดวกและรวดเร็ว อีกทั้งยังมุ่งเน้นการพัฒนาด้านแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคที่สะอาด ถูกสุขอนามัยและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เนื่องจากเขตพื้นที่เทศบาลตำบลแม่ไร่ มีความเป็นกึ่งเมืองกึ่งชนบท ทำให้มีการขยายตัวทาง

เศรษฐกิจขึ้นอย่างรวดเร็ว  ส่งผลให้เกิดปัญหาขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลจำนวนมาก  จึงมีโครงการบริหารจัดการขยะ  เพื่อสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการทิ้งขยะ

 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ทำให้เทศบาลตำบลแม่ไร่ส่งเสริมและสนับสนุน พัฒนาการมีอาชีพเสริม สร้างรายได้ให้ทุกครัวเรือน

 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

          เทศบาลตำบลแม่ไร่มีพื้นที่เป็นกึ่งเมืองกึ่งชนบท มีกลุ่มชาติพันธุ์อาข่า อพยพเข้ามาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก มีปัญหาด้านการสื่อสาร ขาดการควบคุมดูแลและการจัดระเบียบที่อยู่อาศัยที่ถูกสุขลักษณะ ส่งผลให้เกิดโรคติดต่อ โรคระบาดในพื้นที่ เช่น โรคไข้เลือดออก ขาดการมีส่วนร่วม และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสังคม

 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

          เนื่องจากมีการอพยพของกลุ่มชาติพันธุ์อาข่าเข้ามาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดปัญหาด้านการสื่อสารต่างภาษา จึงยากต่อการควบคุมดูแล  อีกทั้งคนในพื้นที่มีความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาอังกฤษน้อย จึงทำให้มีอุปสรรค์ในการดำรงชีวิต  ดังนั้นเทศบาลตำบลแม่ไร่จึงได้จัดให้มีโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลตำบลแม่ไร่  เพื่อจะได้มีความรู้และสามารถสื่อสารแก่ประชาชนที่มาใช้บริการ หรือนักท่องเที่ยว

 6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

          จากการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ทำให้เกิดปัญหายาเสพติดในพื้นที่ เนื่องจากผู้ค้ายาเสพติดหรือผู้ใช้สารเสพติดอาจแฝงตัวมาในลักษณะนักท่องเที่ยวหรือคนใช้แรงงาน  ทำให้ยากต่อการควบคุมดูแล  เทศบาลตำบลแม่ไร่ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และตู้ยามสันกอง ได้จัดตั้งจุดตรวจจุดสกัด เพื่อสอดส่องดูแลและเฝ้าระวังให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่ไร่

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

          ด้านการเมืองในระดับชาติอาจยังความขัดแย้งด้านการเมืองระหว่างรัฐสมาชิกด้วยกันเอง รวมทั้งปัญหาการก่อการร้ายที่เป็นผลมาจากการเมือง ซึ่งประเทศใดประเทศหนึ่งไม่สามารถแก้ไขได้โดยลำพัง

          การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลแม่ไร่เพื่อตอบสนองการให้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้บริการในด้านการอนุญาต อนุมัติ ต่างๆ ซึ่งต้องมีคู่มือภาษาอังกฤษ จีน เป็นต้น เพื่อสื่อสารกับชาวต่างชาติที่ต้องการทำนิติกรรมต่างๆซึ่งเกี่ยวกับรัฐ เช่น การเสียภาษีบำรุงท้องที่ การเสียภาษีป้าย เป็นต้น อีกทั้งเจ้าหน้าที่ภาครัฐจำต้องพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษให้อยู่ในระดับที่สื่อสารกับผู้ใช้บริการที่เป็นชาวต่างชาติ

 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง