• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
  • +66 053-667-505
ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์ภาพข่าวเวลาเพิ่ม
โครงการให้ความรู้ด้านกฎหมายสำหรับประชาชนและการเข้าถึงบริการของรัฐ 11/07/2024
คณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 11/07/2024
งานกองช่างเทศบาลตำบลแม่ไร่ 08/07/2024
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข 08/07/2024
จัดการประชุมการจัดโครงการกิจกรรมเพื่อส่งเสริมศาสนา 05/07/2024
พลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ 04/07/2024
ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลตามรายชื่อศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตำบลแม่ไร่ 03/07/2024
โครงการฟื้นฟูสุขภาพผู้พิการ 27/06/2024
งานกองช่างเทศบาลตำบลแม่ไร่ 27/06/2024
งานกองช่างเทศบาลตำบลแม่ไร่ OSS 25/06/2024
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 24/06/2024
มอบใบประกาศเกียรติบัตรแก่ผู้สูงอายุจากโครงการอุ้ยสอนหลาน 20/06/2024
เข้าร่วมพิธีรับมอบป้ายศูนย์คุ้มครองเด็กระดับตำบลและป้ายประชาสัมพันธ์ศูนย์ชุมชน 20/06/2024
คณะติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับประชาชนดีเด่น จังหวัดเชียงราย ประจำปี พ.ศ.2567 17/06/2024
แนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแบบ BCG 12/06/2024
แจ้งเตือนชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 11/06/2024
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพปีงบประมาณ2567 11/06/2024
Bringing youth to the table for the next decade 07/06/2024
วันงดสูบบุหรี่โลก 07/06/2024
ลงพื้นที่ฝายอุ้ยถา สำรวจเส้นทางเดินน้ำ 04/06/2024
12345678910...

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง