• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
  • +66 053-667-505
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
ตัวชี้วัดที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ตัวชี้วัดที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
ตัวชี้วัดที่ 10.2 การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสแผนป้องกันการทุจริต

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง