• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
  • +66 053-667-505
  1. หน้าหลัก

  2. งานด้านบริการประชาชน

  3. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ชื่อเรื่องไฟล์เวลาเพิ่ม
ประกาศประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ดาวน์โหลด 1/10/2023
ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่นดาวน์โหลด 2/14/2023
39ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่นดาวน์โหลด 2/14/2023
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสรอบ 6 เดือน(ข้อ43)ดาวน์โหลด 2/14/2023
ประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถิ่นดาวน์โหลด 2/15/2023
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของเทศบาลตำบลแม่ไร่ดาวน์โหลด 4/18/2023
ประมวลจริยธรรมข้าราชการ2567ดาวน์โหลด 2/19/2024
ประมวลจริยธรรมข้าราชการการเมืองท้องถิ่น2567ดาวน์โหลด 2/19/2024
ประมวลจริยธรรมผู้บริาหารท้องถิ่น2567ดาวน์โหลด 2/19/2024

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง