• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
  • +66 053-667-505
  1. หน้าหลัก

  2. งานด้านบริการประชาชน

  3. คู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงาน

คู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงาน
ชื่อเรื่องไฟล์เวลาเพิ่ม
คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาวน์โหลด 1/4/2023
คู่มือการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดาวน์โหลด 3/8/2022
คู่มือการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลดาวน์โหลด 2/14/2023
คู่มือการบริหารเอกสารงานสารบรรณดาวน์โหลด 2/14/2023
คู่มือการปฏิบัติงานงานสุขาภิบาลและสิ่งแดาวน์โหลด 2/14/2023
คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียนประวัติพนักงาดาวน์โหลด 2/14/2023
คู่มือการปฏิบัติงานนิติกรดาวน์โหลด 2/14/2023
คู่มืองานบุคคลดาวน์โหลด 2/14/2023
คู่มือปฏิบัติงานกองการศึกษาดาวน์โหลด 2/14/2023
คู่มือปฏิบัติงานคลังดาวน์โหลด 2/14/2023
คู่มือปฏิบัติงานช่างดาวน์โหลด 2/14/2023
คู่มือปฏิบัติงานด้านการเงินดาวน์โหลด 2/14/2023
คู่มือปฏิบัติงานนักพัฒนาชุมชนดาวน์โหลด 2/14/2023
คู่มือปฏิบัติงานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อมดาวน์โหลด 2/14/2023
คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายในดาวน์โหลด 2/14/2023
กระบวนการขอใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตราย -ดาวน์โหลด 2/14/2023

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง