• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
  • +66 053-667-505
  1. หน้าหลัก

  2. งานด้านบริการประชาชน

  3. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ชื่อเรื่องไฟล์เวลาเพิ่ม
คู่มือการปฏิบัติเรื่องการร้องเรียนทุจริตดาวน์โหลด 2/10/2023
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดาวน์โหลด 2/10/2023
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยกิจการ อปพร.ดาวน์โหลด 2/10/2023
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการออกหนังสือรับรอง กรณีผู้ประสบภัย หรือเจ้าของ หรือผู้ครอบครองทรัพย์สิน ร้องขอหลักฐานเพื่อรับการสงเคราะห์ หรือบริการอื่นใดดาวน์โหลด 2/10/2023
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดาวน์โหลด 2/10/2023
• ประกาศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง การกำหนดแบบรายงานความเสียหาย แบบคำร้องขอและใบรับคำขอตามกฎกระทรวง กำหนดหลักกณฑ์และวิธีการชดเชยความเสียหายแก่ผู้เสียหายจากการบำบัดภยันตรายจากสาธารณภัยดาวน์โหลด 2/10/2023
• ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนดาวน์โหลด 2/14/2023
พระราชกำหนด การบริหารราชการในสถาณการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548ดาวน์โหลด 2/1/2023
พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540ดาวน์โหลด 2/1/2023
พระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ. 2535ดาวน์โหลด 2/10/2023
พระราชบัญญัต การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543ดาวน์โหลด 2/10/2023
พระราชบัญญัติ ภาษีป้าย พ.ศ. 2510ดาวน์โหลด 2/10/2023
พระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. 2496ดาวน์โหลด 2/10/2023
พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534ดาวน์โหลด 2/10/2023
พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522ดาวน์โหลด 2/10/2023
พระราชบัญญัติ ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518ดาวน์โหลด 2/10/2023
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550และฉบับที่2(พ.ศ.2556)ดาวน์โหลด 12/12/2023
ระเบียบสภาเทศบาลตำบลแม่ไร่ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565ดาวน์โหลด 11/21/2023
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2553ดาวน์โหลด 5/13/2023

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง